7 - evre Deikenleri Aada bir liste greceksiniz bu listede...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: evre Deikenleri Aada bir liste greceksiniz; bu listede bir CGI programnn iinde bulunduu evrenin btn nemli bilgileri yer alyor. Ama imdi bu listeye gemeden, biz kendi bilgisayarmzdan kendi CGI evremizin deikenlerini ve deerlerini renelim. imdi, an en sevdiiniz dzyaz programn ve balayn yazmaya (Eer ill kelime iilem program kullanmaya kararlysanz, metni dzyaz, salt metin, ASCII, ANSI veya Text only olarak kaydetmeyi unutmayn): print "HTTP/1.0 200 OK\n"; print "Content-Type: text/html\n\n"; print "<HTML>\n"; print "<HEAD>\n"; print "<TITLE>CGI Cevre Degiskenleri</TITLE>\n"; print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-9\">\n"; print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\">\n"; print "</HEAD>\n"; print "<BODY>\n"; print "<P>\n"; print "<H1>CGI evre Deikenleri ve Deerleri</H1>\n"; foreach $env_var (keys %ENV) { print "<B>$env_var</B> = $ENV{$env_var}<BR>\n"; } print "</BODY>\n"; print "</HEAD>\n"; print "</HTML>\n"; Sonra bu metni rnein cevre.pl (veya kiisel Web Servernzn .pl uzatmas gibi .cgi uzatmasn da Perl dosyas saymasn saladysanz, cevre.cgi) adyla, kiisel Servernzn kk dizinine (Windows ortamnda muhtemelen c:\inetpub\wwwroot olmal) kaydedin. Ve Browsernzn URL adresi hanesine Servernzn protokol ve yol adyla birlikte bu dosyann adn yazn (rnein: http://benim_server/cevre.pl), klavyede Entera basn. te sizin kiisel Web Servernzn cevre.pl veya cevre.cgi programna salad ortam! Btn deikenlerinizi ve deerlerini gryorsunuz. Muhtemelen kendi bilgisayarnzn burada grntlenen bir ok zelliini tandnz: Autoexec.bat dosyasndaki Path satrnn deerini, bilgisayarnzn ve dolaysyla kiisel Servernzn adn, hatta bu program Windows ortamnda altrdysanz, Windowsun srmn bile gryorsunuz. CGI, bunlar nereden biliyor? Kiisel Web Servernz ona bildirdii iin. Kiisel Web Server bunu CGI nasl bildiriyor? evre Deikenleri kmesi ile. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online