{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9 - Yntem Fark GET ve POST CONTENT_LENGTH ve QUERY_STRING...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Yntem Fark: GET ve POST CONTENT_LENGTH ve QUERY_STRING deikenlerinin dorudan bizim Form etiketimizin METHOD zelliine bal olduunu farkettiniz mi? METHOD olarak GET veya POST kullanabiliriz. Bu, bizim ziyaretimizden nasl ve ne boyutta bilgi alacamz ve bilginin CGI programna nasl aktarlacan belirler. Formun oluturduu ve sizin GET yntemi ile aldnz bilgiler, evre deikenlerinden QUERY_STRING deikeninin iine yazlr. Baka bir ifade ile Formdaki btn deikenlerin adlar ve bu deikenin ierdii deer yumak yaplr (bu yuman niteliine ve nasl zeceimize geleceiz!) ve Serverda QUERY_STRING deikeninin deeri olarak yazlr. Daha sonra belirteceiz, ama imdiden bir kenara yazn: Formun gnderdii deikenler ve deerleri artk dz metin haline gelmitir; bundan yeniden program yoluyla kullanlabilir deikenler retmek ve bu deikenlere ziyaretiden gelen deerleri atamak bizim iimiz olacak (ve galiba Perl ile CGI progralamann da en can alc noktasn oluturacak!). Formun bilgilerini POST yoluyla alm olsaydk bunlar CGI program iin standart girdi (stdin) olarak gelecekti. Bu iki yntem arasndaki balca fark (ve herkesin POST yntemini tercih etmesinin sebebi) stdinin bilgi tutma kapasitesinin snrsz olmasndan ibarettir. QUERY_STRING deikeni, Servera, ve bu programn ayarlarna gre snrl boyutta bilgi tutabilir. Formlarnzda ok alan (yani ok deiken ve ok deer) varsa, mutlaka POST yntemini kullanmalsnz. Aksi taktirde, bu bilgilerin QUERY_STRING deikeninin bilgi tutma kapasitesini aan blm, Server tarafndan silinir, CGI programna aktarlmaz. evre deikenlerimizden REQUEST_METHOD, Formdan bilgilerin hangi yntemle geldiini gsterdiinize gre, CGI programmz yazarken, nce bu deikenin ieriini kontrol edebiliriz; bu GET ise, demek ki Formun bilgileri QUERY_STRING deikeninin iinde paket halinde duruyor. REQUEST_METHOD deikenin deeri POST ise, ziyaretimizin Formumuza yazd bilgiler, stdin olarak gelmi ve stdinin o andaki boyutunu gsteren bilgi de CONTENT_LENGTH deikenine ilenmi demektir. Bunlar tekrar ediyoruz; nk birazdan bu bilgilerin tmnnden, Form bilgilerini kullanlr hale getirirken yararlanacaz. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online