12 - ki nemli HTML etiketi CGIn HTMLin Form ve Input...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ki nemli HTML etiketi CGIn HTMLin Form ve Input etiketleri ile yakndan ilgili olduunu grdk; ne var ki HTML ile iimiz bitmedi. Gerekten de HTML belgesindeki bir ok etiket, CGI programmzla ilgili olabilir veya biz CGI programyla oluturduumuz HTML belgelerinde bu etiketleri ve ieriklerini yazabiliriz. CGI tasarmcs iin HTML bilgisi ok nemlidir. Burada baz HTML etiketlerine ilikin bilgilerimizi ksaca tekrar edelim. HTMLi ok iyi bilseniz de burada ele alacamz etiketlerin CGI asndan nemi zerinde duracamz iin bu blm atlamasanz, iyi olur. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online