{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

13 - <BASE> Etiketi Bir belgede daha sonra...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: <BASE> Etiketi Bir belgede daha sonra belirtilecek kaynaklarn aranmas gereken temel URLi gsterir. Diyelim ki HTML belgesinde bir resme yer veriyorsunuz. HTML dosyasn siz yazdnzda bunu muhtemelen yle yazarsnz: <IMG SRC=cicekler.png> Web Server cicekler.png dosyasn da HTML ile birlikte Browsera gnderebilmek iin bu resmi ona atf yaplan HTML dosyas ile ayn dizinde arayacaktr. Byle bir HTML etiketini CGI program yoluyla yazdrrsanz, muhtemelen yle bir Perl kodu yazacaksnz: print "<IMG SRC=\cicekler.png\>\n"; imdi, eer daha sonra nereceimiz gvenlik nlemlerini yerine getirir ve btn Perl dosyalarn sitenizin kk dizininde /cgi-bin/ alt-dizininde toplarsanz, Server bu kez resim dosyasn CGI programnzn durduu dizinde arayacak; ve byk bir olaslkla bulamayacaktr. BASE etiketi, Server ve Browsera btn blge iin geerli bir temel hareket noktas veya temel dizin vermeye yarar. HTML belgesinin balk blmnde yle bir etiket yazarsanz, Server da, Browser da, neyi nerede arayacaklarn bilmi olurlar: <BASE HREF=http://benim_sitem.com.tr/resimler/> CGI programlama kolayl bakmndan dnmeseniz bile, her resim iin ayr ayr: print <IMG SRC=\http://benim_sitem.com.tr/resimler/cicekler.png\>\n; yazmaktan kurtulursunuz. Kald ki, resimlerinizi bir baka dizine aldnzda sitedeki btn kodlar tek tek dzeltmektense, sadece CGI programnzn bir satrn dzeltmek daha kolay olmal. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online