14 - <META> Etiketi Siz Browsern URL adres hanesine...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: <META> Etiketi Siz Browsern URL adres hanesine http://bilmenne.com/filanca.htm yazp Entera bastnzda, Internette Bilmemne.com olarak bilinen bilgisayar, sizin bilgisayarnza filanca.htm dosyasn gndermeye kalkmadan nce, HTTP Headers denen bir takm n bilgiler gnderir; ve bylece bir bakma Browser alaca belgeyi nasl anlamas ve yorumlamas gerektii konusunda uyarm olur. HTML dili ikinci srmne ulatnda, uzmanlar, bu balklar da standardize ederek, HTML belgesinin balk (<HEAD>..</HEAD>) blmne koymay dndler. Bylece Servern Browsera gnderecei n bilgiler de Web tasarmcsnn kontrolne girdi. Biz yukardaki rneklerde bir META etiketini (http-equiv=.. content=.. charset=..) kullandk. Bundan baka meta etiketleri de vardr. rnein, Keywords META etiketi, HTML belgesiyle ilgili arama yapldn bu kelimelere baklmasn salar. CGI programcs olarak dinamik bir ierik sunabilmek in ziyaretiye uygun HTML sayfasn Perl programmza, bu kelimelerle arattrabiliriz. Baz Web Server programlar META etiketleri tam olarak okumazlar; veya ayn META etiketinden iki kere yazarsak, birincisini unutabilirler. Fakat bu bizi yldrmamal; sayfalarmza uygun META etiketleri daima koymalyz. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online