15 - stemcinin stekleri Sunucunun Sunduklar CGI...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: stemcinin stekleri - Sunucunun Sunduklar CGI programlarnn Browserla ilikisini ele aldk. Fakat CGI program, Browser iin yazld kadar Server iin de yazlr. CGI ile Servern almasn da programlam oluruz. Bu yzden, Servern CGI-HTML ilikisindeki yerini da tanmak zorundayz. Server tanmaya Browser ile istem-sunu ilikisindeki yerinden balayabiliriz. Browser ile Server nasl al veri yapyorlar; ne alp, ne veriyorlar! Ziyareti olarak siz Browsern URL adres kutusuna, szgelimi server.com adl halay sunucudaki merhaba.htm belgesinin adn (adresini) yazdnzda neler olur? Bunu ksaca, adm adm grelim: 1. Browsern http://www.server.com/merhaba.htm adl belgeyi talep etmesi, Servera bir HTTP Request (HTTP Talep) komutu gndermesi demektir. GET eklindeki bu komut sadece Bana u kayna gnder! eklinde olmaz. Browser komutun arkasna Browsern ne tr belgeler (text, HTML, Access, Excel, vs uygulama program dosyalar) ve media (GIF, JPEG, Bitmap, vs.) kabul edebileceini, ve Browsern tr ve srmn, ve dosya ilgili (varsa) nartlarn da ekler. Diyelim ki bir Browser, bir Serverdan index.htm adl dosyay istiyor ve bu dosyay ancak ve sadece 12 Ocak 2000, GMT saat 10:00dan sonra deimise gndermesini art kouyor. Bu durumda HTTP Request yle olur: GET /index.htm HTTP/1.1 If-Modified-Since: Sun, 12 Jan 2000 10:00:00 GMT Accept: text-html Accept: */* User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt) Burada, Browser, varsaylan talep komutu olan GET ile ne istediini ve ne kabul edebileceini Servera bildiriyor. 2. Server bu talebi alnca nce belgeyi arar; bulamazsa Browsera hata mesaj gnderir. Server, bu dosyay bulursa, nce uzantsna bakarak, ne tr bir dosya olduuna karar verir; ve 3. Bu karara dayanarak, gerekli balk (header) bilgilerini ve dosyann ieriini talep sahibi Browsera gnderir. (Bu arada balkla ierik arasna bir bo satr koymas da ihmal etmez! Bu bo satr, Servern Browsera gnderdii iki nemli veri kmesini birbirinden ayrmaya yarar.) Bu bilgi aa yukar una benzer: HTTP 1.1 200 OK Date: Mon, 12 Jan 2000 02:30:49 GMT Server: Internet Information Server 4.02.06.31 Content-type: text/html Content-length: 235 Last-modified: Mon, 12 Jan 2000 02:25:00 GMT <HTML> <HEAD> <TITLE>MERHABA DNYA</TITLE> <meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-9\"> <meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\"> </HEAD> <BODY> <H4>Merhaba Dnya</H4> </BODY> </HTML> Bu bilgileri yakndan incelersek, balk blm ile gvdeyi birbirinden bir boluun ayrdn grrz. Bu boluun grevi balk blm ile gvdeyi ayrmak deil, balk blmnn bittiini Browsera belirtmek iindir. Bu boluun stndeki balk blmnde birinci satrda durum bal (status header) denilen Server Protokolnn istenen belgeyi bulup, bulamadn belirten bilgi yer alr. Buradaki rnekte yer alan 200 kodu, belgenin bulunduunu gsterir. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online