16 - HTTP Stat Kodlar Kod Mesaj Anlam 200 OK Aranan belge...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HTTP Stat Kodlar: Kod Mesaj Anlam 200 OK Aranan belge bulundu ve gnderildi 204 No Content Belge bulundu, fakat gnderilecek bir ierik yok (Browserda mevcut grnt deimez) 301 Moved Permamently Aranan belge temelli baka bir adrese aktarld (Yeni adres Location Header-Yer Bal blmne yazlr) 302 Moved temporarily Aranan belge geici olarak baka bir adrese aktarld (Yeni adres Location Header-Yer Bal blmne yazlr) 400 Cannot be found Erimek istediiniz dosya bulunamyor 401 Unauthorized Erimek istediiniz belge korunmutur (Browser, kullanc ad ve parola soran bir pencere aabilir) 403 Forbidden Erimek istediiniz belgeye eriim yasaklanmtr 403.10 Access Forbidden Erimek iin sunduunuz yetki kayd yeterli deil 403.11 Access Forbidden Erimek iin sunduunuz parola deimi 404 Site not found Aradnz site (URL) bulunamyor. 405 Resource not allowed Dosya, yanl adres verdiiniz iin bulunamyor 406 Not acceptable Browsernz istediiniz kayna grnteleme yeteneinde olmad iin istediiniz dosya gnderilmiyor 410 Does not exist Aradnz dosya temelli bulunamyor 412 Precondition Failed Dosya istemcinin ileri srd nartlara uymad iin gnderilmiyor. 414 URI Too Long Dosya iin yazlan yol ok uzun 500 Internal server error Dahil Server Hatas olutu 501 Not implemented stediiniz yazlm/media tr bu Serverda uygulanamyor 502 Bad Gateway Server geit olarak grev yaparken, kendisinden sonraki bir Serverdan hatal yant ald Durum Balklarn, CGI yoluyla talep ettiimiz bir sayfa veya baka bir dosyann bulunamamas halinde, ziyaretinin ekranna hata mesaj gnderilmesini nleyecek tarzda kullanabiliriz. Ayrca ilerde greceimiz gibi, CGI programmz, Servera dorudan bir sayfann yerini HTTP Request komutu olarak bildirebilir. imdilik sadece bunu location (yer) baln kullanarak yapacaz belirtelim. Peki, bu isteme-sunma ilikisinde CGI programmz nerede yer alyor? Yukarda Servern Browsern talebini aldnda bir karar verdiini belirttiimiz 2nci maddeyi hatrlyor musunuz? te o karar srasnda Server, talep edilen kaynan bir CGI program olduunu grrse, derhal bu program iin bir evre (Environment) hazrlar, ve CGI programn altracak yardmc program (rnein Perl) arr. CGI program (yani perl.exe), kendisine verilen evre deikenlerini kullanarak, yine kendisine ulatrlan Perl Scriptini (betiini) altrr ve elde ettii sonucu Servera verir. Server bu sonucu irdeler ve elde ettii kty (Outputu, sonucu) Browsera gnderir. Bu sonu Perl programnn bekledii sonu olabilir; rnein Form bilgisi baaryla ilenebilir. Veya sonu arzu edildii gibi olmaz; bir hata durumu oluur. Bu kez Browsera hata mesaj iletilir. Buraya kadar anlattklarmz bir de grsel olarak belirtelim.Burada genel bir CGI uygulamasnn ak emasn gryoruz; fakat yle programlarmz olabilir ki, CGI programnn sonucu doruca istemci Browsera gnderilir. Kimi zaman, CGI programnn sonucu Servern baka bir kaynaa yneltilmesi (Redirect) komutu olabilir. CGI program, sz gelimi bir siteye giriini koruyan parola program ise, Server, istemciden yeni bilgi edinmeye zorlayabilir. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online