17 - kt Trleri ve Yer Bu emann son aamas olan ktnn istemci...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kt Trleri ve Yer Bu emann son aamas olan ktnn istemci Browsera gnderilmesi, CGI programcs olarak bizim amzdan ok nem tar; nk u ana kadar geri planda yaptmz her ey, bu noktada Internet ziyaretimizin huzuruna kacaktr. Yukarda yazdmz kk Perl rneklerine tekrar bakarsanz, hepsinde una benzeyen bir komut satr greceksiniz: print "Content-Type: text/html\r\n\r\n"; Bu satr, Web Servern, CGI programnn sonucunu istemciye gnderebilmek iin kendi retecei balk (Header) blmne koymas gereken asgar bilgiyi vermektedir. Server, istemciye, istedii dosyay, belgeyi, kayna veya altrlmasn istedii programn sonularn bildirirken, belirttiimiz balk blmn yazmak zorundadr; yoksa gnderilenleri Browsern anlamas ve yorumlamas mmkn olmaz; en azndan bu unsurlar Browser tarafndan bizim istediimiz tarzda grntlenmeyebilir. Servern istemciye gnderecei unsur bir HTML sayfas ise, tasarmc olarak HTML kodumuzun iine hi META etiketi koymam olsak bile sorun olmaz: Server, balk blmn kendi retebilir. Fakat i CGI programna geldii zaman, Server kendisini programn yerine koyup, baln tmn retemez; programdan da en azndan kendi blmne ilikin balk bilgilerini vermesini ister. Bizim rnek Perl programlarmzda yer verdiimiz Content-Type bilgisi, Server tarafndan programmzn ktsn (Outputunu) Browsera tantmasna yarar. CGI programlarmzn Servera bir ok balk bilgisi (st-bilgi) vermesi gerekir; ama bunlarn asgarsi, ierik tr (Content-Type) veya gnderilecek malzemenin yeri (Location) bilgisidir. erik tr bilgisi, Browsera kendisine gnderilmekte olan veriyi nasl yorumlayacan bildirir. Browserlarn genellikle Serverlarn anlayabildii ierik trlerinin tmn anlayabilirler. Bununla birlikte bugn piyasada birok Server program vardr; bunlarn hepsi her trl metin veya oklu-ortam (Multimedia) dosyasn tanmazlar. Farkl Server ve Browser programlar arasnda anlay birlii salamak iin gelitirilmi olan standarta, MIME (Multimedia Internet Mail Extensions) ad verilir. MIME gerekte HTTP Serverlar ve Web Browserlar iin deil POP ve SMTP Serverlar ile elektronik mesaj editrleri arasnda iinde ses, grafik ve grnt (video) bulunan elektronik mesaj alveriine birlik getirmek zere gelitirilmiti. Fakat Webin hzl geliimi srasnda HTTP Server ile Web Browser arasnda bir belge yorumlama standard gelitirme ihtiyac dounca, kullanlmaya hazr MIMEdan yararlanld. Bu standarta gre, Content=Type: bilgisi tr/alt-tr eklinde yazlr. rnein, CGI programmzn kts Browsera HTML dosyas olarak gnderiliyorsa, buna ilikin bilgi text/html eklinde yazlr. nk MIMEa gre HTML dosyas bir dz metin dosyasdr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online