18 - Belli bal MIME tr/alt-tr gruplar text/plain Dz metin....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Belli bal MIME tr/alt-tr gruplar text/plain Dz metin. Server istenen belgenin uzantsndan trn anlamazsa veya siz CGI programnzda ktnzn ierik trn belirtmezseniz, Server dz metni varsaylan ierik tr sayar. text/html HTML dosyas text/richtext Rich Text biimi. Bir ok kelime-ilemcisinin ortak dosya biimidir; bir ok Browser tarafndan anlalabilir. image/gif GIF grafik dosyas. Ortak bir biim olmakla birlikte, iendii sktrma teknolojisinin kullanm iin bir firmaya telif hakk bedeli deme zorunluu getirildiinden bu yana yerini dier biimlere brakyor. Browserlar tarafndan IMG etiketiyle birlikte kullanldnda HTML belgesinin paras olarak grntlenir. image/jpeg JPEG grafik dosyas. GIFten daha ok renk derinlii ierebilir. Btn Browserlar tarafndan tannr ve IMG etiketiyle birlikte kullanlabilir. image/png PGN grafik dosyas. Internet iin gelitirilmekte olan grafik biimi. Henz btn Browserlar tarafndan tannmyor. Bu biimi tanyan Browserlar, IMG etiketiyle kullanlan PNG dosyasn HTML belgesi iinde grntleyebilirler. image/x-xbitmap Bitmap grafik dosyas. (Genellikle dosya adnn uzatmas .xbm olur.) Grnt, piksel olarak tanmland iin fazla ayrntl grntler iin elverili deildir. Btn Browserlar tarafndan tannmaz. audio/basic 8-bit ulaw sktrma teknii ile retilen ses kayt dosyas. (Genellikle dosya adnn uzatmas .au olur.) Btn Browserlar tarafndan tannmaz. audio/x-wav Microsoft firmasnn gelitirdii Windows sistemi iin ses kayt dosyas. (Btn Browserlar tarafndan tannmaz) video/mpeg MPEG video kayt dosyas. Btn Browserlar tarafndan tannr. video/quicktime Apple firmasnn gelitirdii MacOS ve Windows sistemleri iin video dosyas. Browsen tanmas iin ek program altrlmas (plug-in) gerekebilir. video/x-msvideo Microsoft firmasnn gelitirdii Windows sistemi iin video kayt dosyas. (Genellikle dosya adnn uzatmas .avi olur.) application/octet-stream Server tarafndan tannmayan btn dosya trleri iin bu iaret tr gnderilir ve bunu gren Browser kullancy bu dosyay altrmak veya grntlemek yerine sabit diske kaydetme imkan tanr. application/postscript Postscript yazc dili ile gnderilen herhangi bir ierik. application/vnd.ms-excel MS Site Server, Internet Information Server veya kiisel Web Server programlarnn tand MS Office yazlm paketindeki Excel programnn dosyas. Microsoft iletim sistemlerinde alan hemen hemen btn Web Server programlar tarafndan da tannmaktadr. (Bu trn alt trleri arasnda application/vnd.ms-powerpoint ve application/msword de bulunur. MS firmasnn Internet Browser program IE tarafndan bu iarek tr tannr ve ilgili MS yazl altrlarak dosyann ierii grntlenir; dier browserlar bu ierik trn sabit diske kaydetmeyi nerirler. Bir ierik tr satrnda parametre de kullanlabilir. CGI programlarnn bu tr zellik belirten parametrelere ihtiyac ou zaman olmaz; ama rnein gnderdiiniz HTML sayfasnn dili burada belirtilebilir. CGI programlarmzda belirtebileceimiz asgar balk bilgisi (st-bilgi) Location (yer) de olabilir. CGI programmz kimi zaman ortaya bir belge kartmaz; diyelim ki mevcut bir baka kaynaa gndermede bulunabilir. Internetteki belge veya dier grntlenebilir, altrabilir, seslendirebilir, oynatlabilir herhangi bir unsura URI denir. Uniform Resource Identifier (Tekdze Kaynak Kimliklendirici) kelimelerinin baharfi olan URI, isim veya adres+isim olabilir. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online