19 - URI trleri Beli bal URIlerin arasnda URL(Uniform...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: URI trleri Beli bal URIlerin arasnda URL (Uniform Resource Locator/Tekdze Kaynak Yer-belirleyici) vardr. Bir dier URI tr ise URN (Uniform Resource Name/Tekdze Kaynak Ad) saylabilir. Bir baka URI tr olarak, URC (Uniform Resource Citation/Tekdze Kaynak Gndermesi) tr vardr. Baka bir deyile Internette herhangi bir kaynan kimlii (URIsini) belirmek iin yerini (URL), adn (URN) veya ona yaplan bir gndermeyi (URC) belirtebilirsiniz. http:, ftp:, gopher: diye balayan Internet kaynak adresi, URLdir. URNlerin adresleri urn: eklinde balar. URC tr adreslendirme standardnda ise henz World Wide Web Konsorsiyomu (w3c.org) iinde grmeler tamamlanmam bulunuyor. Diyelim ki, bir CGI programnda, Browsera program sonucu olarak kendimiz print.. komutlaryla bir HTML belgesi oluturmayacaz, fakat mevcut bir HTML belgesini gndereceiz. rnein istiyoruz ki programmz istemciye merhaba.htm dosyasnn yerini (Location) bildirmekle yetinsin. Bunu, yle bir Perl programyla yapabiliriz: #!/usr/local/bin/perl # dosya-gonder.pl print Location: /merhaba.htm\n\n; Burada Location balk bilgisini oluturacak satrn altnda da boluk braktmza dikkat edin: bu Servera bakaca bir balk (Header) bilgisi vermeyeceimizi gsterir. Bu tek satrlk komutu alan Server, Browsera (sanki Browser bu sayfay istemi gibi) bu kaynaktaki sayfay gnderir. Kimi zaman kaynak, burada olduu gibi Servern kendi sabit diskinde bir dizide bulunmayabilir ve tam bir URL olabilir. rnein: #!/usr/local/bin/perl # dosya-gonder.pl print Location: http://www.webdershanesi.net/\n\n; Bu durumda bizim Server, istemci Browsera 302 yani Dosya baka yere nakledildi! sonucu ve kendi rettii HTML sayfas iinde Aradnz dosya iin <A HREF= http://www.webdershanesi.net/> buray</A> tklaynz! gibi bir mesaj gnderir. (Bu HTML sayfasnn ablonu Serverda bulunur ve Server operatr tarafndan belirlenir. Serverlarda btn HTTP Stat Kodlar iin kullanlmaya hazr ablon HTML sayfalar bulunur.) ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online