21 - Sonu Bu blmde Internette sunucu ile istemcinin Web...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sonu Bu blmde, Internette sunucu ile istemcinin, Web Server ile Internet Browser programnn bulutuu yeri, CGI tandk; Internet ilikisinin iki ucundaki bu varlklarn etkilemesinin esaslarn grdk; ve bu ilikiyi CGI program yoluyla nasl etkilediimizden sz ettik. Kk de olsa Perl program yazdk ve Perln nasl iledii hakknda fikir edindik. Fakat henz bu dil hakknda temel kavramlar bilmiyoruz. imdi sra, CGIda yolumuzu armayacak kadar Perl renmekte! ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online