{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

22 - Perln Yap Talar Sadece bir Web Serverda alacak da olsa...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Perl n Yap Ta lar �� Sadece bir Web Server da al acak da olsa CGI program m z yazmakta kulland m z Perl dili, � � ��� g l bir dildir. Perl ile ok ey yap labilir. CGI program yazmak, Perl ile yapabilece imiz i lerden belki �� � de en basitidir. Perl dil olarak reten bir ok kaynak bulabilirsiniz. Biz burada Perl sadece CGI �� �� �� programc s n n bilmesi gerekti i d zeyde tan maya al aca z. � � � �� Perl ile program yazmak i in ne b y k derleyiciler, ne de Visual Perl Programlama Ara lar yok! Perl � � program yazarken kullanaca m z tek ara , Windows ortam nda Not Defteri, Macintosh ta Simple Text, �� Linux ta ise CoolEdit olabilir. Perl program yazmak i in kelime-i lem program kullan rsan z, metinlerinizi d z yaz veya ASCII bi iminde kaydetmelisiniz. Her program, bir bek veriyi al r ve i
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}