22

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: kat Perl daha bir ok ilem yapabilir. Bunlar ya Perl gelitirenler tarafndan belirlenmitir (bunlara fonksiyon, ilev denir; ya da fonksiyonlarmz biz yazarz veya bakalarndan (kitaplk/library denen dosyalar halinde) dn alrz (bunlara da subrutin denir). Ve btn bunlarn sonunda Perl program ortaya bir sonu kartr ve bu sonucu kendisini greve arana, yani Web Servera verir. Bilgisayar programlama uzmanlar, Perl bir okuma ve yazma dili sayarlar. Perl ile bir veya daha fazla dosya (bilgi, kaynak) okunur; bir sonu kartlr; ve bu sonu bir baka dosyaya (bilgi deposuna, kaynaa) yazlr. imdi Perln bu okuma-yazma iini nasl yaptna yakndan bakalm:...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online