Perl program yazmak iin kelime ilem program

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: erl program yazmak iin kelime-ilem program kullanrsanz, metinlerinizi dz yaz veya ASCII biiminde kaydetmelisiniz. Her program, bir bek veriyi alr ve iler; ortaya bir sonu kartr; veya kartmaz. Ortaya somut bir sonu kmamas da programn sonucu olabilir. Perl de ileyebilmek iin nce veriye ihtiya duyor. Biz insanlar veriyi grdmz anda trn de anlarz. Baz bilgisayar programlama dilleri, bizim gibi, verinin trn, verinin kendisini grnce anlar. Perle verinin trn belirtmek gerekir. Perln verilerle yapabilecei ilemler (operator) klasik aritmetik ilemlerdir. Fa...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online