{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

23 - Perlde Veri Veri Perln zerinde ilem yapt eylerin tmdr...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Perl de Veri Veri, Perl n zerinde i lem yapt eylerin t m d r. Veriler, rakam, harf veya i aretlerden ibarettir. �� ��� � � � Ancak her rakam say de ildir; bizim Perl e belirtmemiz gereken ilk ey, ona verdi imiz verinin say m , yoksa rakam bile olsa say -d , alfan merik bir de er (hem harf, hem rakam veya sadece harf veya sadece �� rakam ve di er i aretleri i eren karakter dizisi) mi oldu unu s ylememiz gerekir. Buna dikkat edin. nk �� Perl de daha sonra g rece imiz her ey verileri bu ekilde ikiye b lmekten kaynaklan r. imdi 45 in say olmas i in toplanabilir, kart labilir olmas gerekir. 34 ya olarak, kilo olarak, kilometre olarak bir anlam � � �� ta yorsa, say d r. Buna kar l k 34, Istanbul un il s ra numaras ise say -d bir rakamd r; buna �� � � �� � �� Perl n dilinde String denir. Bir s n ftaki 20 rencinin ya
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}