23 - Perlde Veri Veri, Perln zerinde ilem yapt eylerin...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Perlde Veri Veri, Perln zerinde ilem yapt eylerin tmdr. Veriler, rakam, harf veya iaretlerden ibarettir. Ancak her rakam say deildir; bizim Perle belirtmemiz gereken ilk ey, ona verdiimiz verinin say m, yoksa rakam bile olsa say-d, alfanmerik bir deer (hem harf, hem rakam veya sadece harf veya sadece rakam ve dier iaretleri ieren karakter dizisi) mi olduunu sylememiz gerekir. Buna dikkat edin. nk Perlde daha sonra greceimiz herey verileri bu ekilde ikiye blmekten kaynaklanr. imdi 45in say olmas iin toplanabilir, kartlabilir olmas gerekir. 34 ya olarak, kilo olarak, kilometre olarak bir anlam tayorsa, saydr. Buna karlk 34, Istanbulun il sra numaras ise say-d bir rakamdr; buna Perln dilinde String denir. Bir snftaki 20 rencinin ya rakamlar toplanr, 20ye blnrse ortaya kan rakam, hal saydr: adna snfn ya ortalamas denir ve bu rakam (doru adyla say) baka istatistik hesaplarda kullanrsanz size istatistiki denir. Buna karlk 20 ilin il sra numaralar toplanr, 20ye blnrse ortaya anlamsz bir ey kar; ve bunu grenler size akn gzlerle bakarlar. Saylarla aritmetik ilemler yaplr. String (karakter dizeleri) ile, rakam bile olsa, aritmetik ilem yaplmaz. Perl iin, 0dan 255 ASCII deerine kadar herey Stringdir. Bir harf, Perl iin Stringdir; bir kelime veya bir cmle de String saylr. Perl iin Stringlerin snr yoktur. Buna karlk saylar, snrldr. Perle bir rakamn say olduunu belirmek iin ylece yazarsnz; karakter-dizelerini yani Stringleri ise trnak iinde yazarz. Nasl trnak? Bir dakika.. Oraya geliyoruz. imdi, bir bilgisayarda 0dan 255 ASCII deerine kadar sralanan karakterlerin arasnda neler olduunu hatrlayn. Szgelimi ASCII 7 deeri nedir? Bilgisayarn bip sesi kartmas. Peki 13 deeri nedir? Satr ba. O halde, bunlar da Stringe, karakter-dizesine dahil midir? Evet. Peki bu deerler de karakter mi saylr? Ona da Evet. Bu yzden Perlde Stringleri yazarken veya kullanrken tek trnak iine almakla, ift trnak iine almann fark vardr. Tek trnak iine aldnz Stringin iinde sadece ekranda grntlenebilen karakterler yer alr. Eer Stringiniz grntlenemeyen karakter deerlerini ieriyorsa, bu dizeyi mutlaka ift trnak iine almanz gerekir. Stringi ift trnak iine alrsanz, iine sekme, satr ba veya heksadesimal (16 tabanl) kodlar koyabilirsiniz. Tek trnak-ift trnak farknn bir dier sonucu ise ift trnak kullanadnz taktirde, Stringin iine deiken de koyabilirsiniz. Buna, Perl ile metin ilemeyi ele aldmz zaman dneceiz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online