{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

26 - Dizileri saydrmak Perl isterseniz size bir dizide ka...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dizileri sayd rmak Perl isterseniz size bir dizide ka ye bulundu unu s yleyebilir; ya da Perl size sonuncu yenin numaras n � � � � s yler; siz ona 1 ekleyerek toplam ye say s n kart rs n z: $#arkadas de i keni, bu dizideki son � � � �� � � � � yesinin s ra numaras n verir. rne in: � � print $#arkadas; komutu, 2 say s n g r nt ler. Buna 1 ekledi inizde dizinin eleman say s n bulmu olursunuz. CGI � � � � � � � � programlar m zda bunu kullanaca m z yerler olacak. �� Bir dizinin b t n yelerini g r nt leyebiliriz: � � � � print @arkada ; komutu ekrana T lay, Mustafa, Kudret yazd r r. � � � � Diziden ye kartman z da m mk nd r. Bunun i in shift ve pop () fonksiyonlar n �� � � kullanabiliriz. shift birinci, pop sonuncu eleman kart r. Bu iki fonksiyondan yararlanarak, dizi � �� eleman de
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online