26 - Dizileri saydrmak Perl isterseniz size bir dizide ka...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dizileri saydrmak Perl isterseniz size bir dizide ka ye bulunduunu syleyebilir; ya da Perl size sonuncu yenin numarasn syler; siz ona 1 ekleyerek toplam ye saysn kartrsnz: $#arkadas deikeni, bu dizideki son yesinin sra numarasn verir. rnein: print $#arkadas; komutu, 2 saysn grntler. Buna 1 eklediinizde dizinin eleman saysn bulmu olursunuz. CGI programlarmzda bunu kullanacamz yerler olacak. Bir dizinin btn yelerini grntleyebiliriz: print @arkada; komutu ekrana Tlay, Mustafa, Kudret yazdrr. Diziden ye kartmanz da mmkndr. Bunun iin shift ve pop() fonksiyonlarn kullanabiliriz. shift birinci, pop sonuncu eleman kartr. Bu iki fonksiyondan yararlanarak, dizi eleman deeri tekil (Scalar) deikene atayabiliriz. u koda bakn. @sanatci = (Arif Sa, Gler Duman, Sabahat Akkiraz, Davud Sulari); $solist = shift(@sanatc); print $solist; Bu kod ekrana hangi ismi getirecektir? Tabi, Arif Sa. Peki, shift() yerine pop() fonksiyonunu kullanrsak? Davud Sulari. shift() birinci eleman, pop() ise sonuncu eleman diziden kardr. zel Deiken: $_ Perln zel bir deikeni vardr: varsaylan deiken (defalut variable) ad verilen bu deiken, sizin kontrolnzde olmadan, sizin adnza deer tutar. diyelim ki Perle bir dosyadan metin okutuyorsunuz; okunan her satr bu deikene yazlr. lerde bu deikenin kendiliinden tuttuu dier ilem sonularn da greceiz. Perl bu deikeni o kadar benimsemitir ki, bir ok fonksiyona bir argman vermezseniz, Perl fonksiyonu $_ ile icra eder. rnek: $_ = Dostu bulmas zor, kaybetmesi kolaydr!; print(); Bu program ekrana Dostu bulmas zor, kaybetmesi kolaydr! yazdrr. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online