{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

27 - Splice ve Split Fakat istiyoruz ki listenin sadece...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Splice ve Split Fakat istiyoruz ki, listenin sadece ba na veya sonuna ek yapmayal m; arzu etti imiz bir s raya eleman �� ekleyelim ve kartal m. Perl bunu yapabilir mi? Evet, Perl, aylarca yerinden kalkmadan bilgisayar �� programlayanlar n hayat n kolayla t rmak zere geli tirilmi bir dil oldu u i in bu amaca yarayan � � � � splice() fonksiyona sahiptir. Kelime anlam yap t rmak, eklemek olan splice() fonksiyonunun d rt � � � � arg man vard r: 1. De i tirilecek dizinin ad � � 2. Pozisyon: de i ikli e ba lanacak eleman s ra numaras � � 3. kart lacak eleman say s �� � � 4. Eklenen elemanlar n de erleri Bunun rneklerini rakaml bir dizide g r rsek, kavramas kolay olur. � � @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); splice (@sayilar, 5, 1, ( Ev )); print @sayilar; Ekrana u liste gelir: 0, 1, 2, 3, 4, Ev, 6, 7, 8, 9 Listeden bir ey atmadan da listeye ek yapabiliriz:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

27 - Splice ve Split Fakat istiyoruz ki listenin sadece...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online