27 - stersek, splice() fonksiyonu ile hi ek yapmadan istedi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Splice ve Split Fakat istiyoruz ki, listenin sadece ba na veya sonuna ek yapmayal m; arzu etti imiz bir s raya eleman ekleyelim ve kartal m. Perl bunu yapabilir mi? Evet, Perl, aylarca yerinden kalkmadan bilgisayar programlayanlar n hayat n kolayla t rmak zere geli tirilmi bir dil oldu u i in bu amaca yarayan splice() fonksiyona sahiptir. Kelime anlam yap t rmak, eklemek olan splice() fonksiyonunun d rt arg man vard r: 1. De i tirilecek dizinin ad 2. Pozisyon: de i ikli e ba lanacak eleman s ra numaras 3. kart lacak eleman say s 4. Eklenen elemanlar n de erleri Bunun rneklerini rakaml bir dizide g r rsek, kavramas kolay olur. @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); splice (@sayilar, 5, 1, ( Ev )); print @sayilar; Ekrana u liste gelir: 0, 1, 2, 3, 4, Ev, 6, 7, 8, 9 Listeden bir ey atmadan da listeye ek yapabiliriz: @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); splice (@sayilar, 5, 0, ( Ev )); print @sayilar; Ekrana u liste gelir: 0, 1, 2, 3, 4, Ev, 5, 6, 7, 8, 9 Burada, 5 nci elemandan itibaren 0 eleman at p (yani kimseyi atmay p) bir de er ekliyoruz.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: stersek, splice() fonksiyonu ile hi ek yapmadan istedi imiz pozisyondan istedi imiz kadar eleman kartabiliriz: @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); splice (@sayilar, 5, 3, ()); print @sayilar; Ekrana u liste gelir: 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 Burada 5 nci elemandan itibaren 3 eleman att m za ve yerine bo bir liste koydu umuza (yani hi bir ey koymad m za) dikkat edin. Bu fonksiyonu bo liste vermeden de ( splice (@sayilar, 5, 3); ) yazabiliriz. splice ile listeden kartt n z bir eleman , isterseniz bir ba ka tekil (Scalar) de i kene, birden fazla eleman bir ba ka bir dizi (Array) de i kene yazabilirsiniz: @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); $cikan_sayi = splice (@sayilar, 5, 1); print $cikan_sayi; Ekrana 5 say s gelir. Birden fazla eleman kart yorsak, bunlar dizi de i kende tutmam z gerekir: @sayilar = (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); @cikan_sayi = splice (@sayilar, 5, 3); print @cikan_sayi; Ekrana 5, 6, 7 dizisi gelir....
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Page1 / 2

27 - stersek, splice() fonksiyonu ile hi ek yapmadan istedi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online