29 - zel Karakterlerin Escape Durumu\a Zil veya bip sesi\b...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: zel Karakterlerin Escape Durumu \a Zil veya bip sesi \b Backspace (Geri) \e Escape \f Form Feed (Yeni sayfa) \l zleyen karakteri kk harfe zorlar \L zleyen btn karakterleri kk harfe zorlar \n New Line (Yeni satr) \r Carrie Return (Satr ba) \t Tab (Sekme) \u zleyen karakteri byk harfe zorlar \U zleyen btn karakterleri kk harfe zorlar \v Vertical Tab (Dikey sekme) Bu iki rnekte, split() fonksiyonunun nc argmann kullanmadk. imdi bir rnekle onu grelim. Diyelim ki yukardaki rnekte oluturduumuzu varsaydmz $kayit deikenindeki drt deerden ilk ikisini $soyadi ve $adi deikenlerine alalm; fakat rencinin numaras ile notunu bir arada nc bir deikene yazdralm. Yani splik ilevinin sekmelere bakarak drde blecei Stringden drt deil bamsz String kartalm. Bunu u deyimle salayabiliriz: ($soyadi, $adi, $no_not) = split (/\t/, $kayit, 3); Burada, deiken ad verdiimize dikkat ediyorsunuz. split() fonksiyonunu da yapaca blme ileminin sonunda drt deil, blm kartmaya zorluyoruz. Bunu, blenecek deikenin adndan sonra koyduumuz 3 rakam salyor. split() fonksiyonunu, URL ifrelenmi (URL Encoded) Form verilerinin deiken ve deer olarak blnmesi bata olmak zere bir ok amala sk sk kullanacaz. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online