31 - Mantksal Snama: if..Then Deyimi nce formun bandaki...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mantksal Snama: if..Then Deyimi nce formun bandaki mantksal snama demiyi olan If ile yazlan blme dikkat edin. Daha sonra dngleri ele alacaz; ama ksaca belirtelim: burada evre (Environment) deikenlerimizden REQUEST_METHODun ieriine bakyoruz ve bu GET ise evre deikenlerinden QUERY_STRINGi kullanyoruz; REQUEST_METHODun ierii POST ise bu kez standart girdii veri kmesini (STDIN) kullanacaz. Fakat REQUEST_METHODun ierii bosa, yani Formda METHOD zellii bo braklmsa, hi bir ey yapamayz! Bu durumda Internet ziyaretimize bir hata mesaj yollayabiliriz: Formda hata var! Perlde mantk yle alr: Eer filanca koul doru ise unu yap; deilse bunu yap! Dolaysyla Perl asndan if snavnn bir argman olur: mantksal bir deer. Sz gelimi, Say 1in deeri 5 ise, Say 2nin deeri 7 ise Perle u mantk snavn verirseniz: Eer Say 1, Say 2den bykse, Say 1, Say 2den Byktr! yaz; Deilse Say 2, Say 1den Byktr! yaz Perl Say 2, Say 1den Byktr! yazar. (Saylarn eit olmasn nasl snayacamza birazdan geleceiz.) imdi bunu Perln anlayaca deyim ekline evirelim: $Sayi1 = 5; $Sayi2 = 7; if($sayi1 > $Sayi2) { print Say 1, Say 2den byktr; } else { print Say 2, Say 1den byktr; } Perl, mantksal snamalar, sadece saylarla deil Stringlerle de yapabilir. Fakat bu kez kullandmz karlatrma ilem iaretleri farkl olur. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online