Bu durumda u sonucu elde ederiz senin adn mustafa bu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mda u sonucu elde ederiz: Senin adn Mustafa. Bu rneklerde de grdmz gibi, for deyiminin blm vardr; snanmasn istediimiz deikenin balangtaki durumu ($sayac = 0), sonra aranacak koul ($sayac < 10) ve bu koul gerekleinceye kadar her admda deikende olacak deiiklik ($sayac += 1), ve her admda icra edilecek komutlar ve deyimler. for deyimi snanan koul gerekleinceye kadar kendi bloku iinde devam eder; koul yerine gelir gelmez, bloku izleyen ilk deyime geer. Kimi zaman snamay bir deikenin bir listeden alaca btn deerler iin tek tek yapmak isteriz. Burada kilit kavram ilemin tek tek btn deerler iin yaplacak olmasdr. Ki, bu deyimle, yola ktmz form_analiz.pl programndaki foreach deyimine dnm oluyoruz! Form ile...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online