Form ile aldmz ve girdiler dizi deikenine tabir

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: aldmz ve @girdiler dizi-deikenine, tabir yerinde ise, stste ydmz deerleri imdi tek tek ele alp, bir ilemden geirip, daha dzenli ekilde kullanlabilir deiken/deer iftleri haline getirebiliris. Bu anlamda foreach deyimi mantksal bir snamadan ok bir listedeki btn deerler iin ayr bir ilem yaplmas saylabilir. form_analiz.pl programnn ilk foreach deyimini hatrlayalm: foreach $girdi (@girdiler) { ($anahtar, $deger) = split (/=/, $girdi); Program bu deyimlerde, @girdiler dizisinin her bir elemann tek tek ele alp, bunu iindeki eittir (=) iaretinden ikiye blp, birinci blmn $anahtar, ikinci blmn ise $deger deikenine yazacaktr. Bu aamada, @girdiler dizisinin iindeki her bir elemann alyoruz, bunu $girdi deikenine atyoruz. @girdilerin sz...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online