Girdilerin szgelimi birinci elemann hatrlarsak dngnn

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: gelimi birinci elemann hatrlarsak, dngnn lik admnda $girdi deikeninin deeri bu String oluturacak; yani, $girdinin deeri adi=Mustafa+Durcan olacaktr. Ve split fonksiyonu bu Stringi eittir iaretinden ikiye blerek, adi kelimesini $anahtar deikenine, Mustafa+Durcan kelimelerini $deger deikenine atayacaktr. (kinci admda bu kez Adres kelimesi $anahtar deikenine, Web+Teknikleri%2C+Istanbul Stringi ise $deger deikenine atanacaktr.) Programmzn daha sonraki blmlerinde bu iki deikenin iinde baz metin dzenleme ilemleri yaptran (eittir ve tilde iaretleri =~ bulunan satrlar) deyimler var, ki onlara daha sonra dneceiz....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online