37 - Metin Say ve Dosya lemleri imdi artk Perl bildiinize...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Metin, Say ve Dosya lemleri imdi artk Perl bildiinize gre.. Evet, evet; hi merak etmeyin; buraya kadar rnekleri birlikte yaptk ve ele aldmz fonksiyonlar ve deyimleri kullanabilir hale geldi isek, Perl biliyoruz demektir. imdi bu kadar Perl ile neler yapabileceimize gelelim. Perl ile matematik ilemleri yapabiliriz; metin oluturur, sabit diskteki metin dosyalarndan veya Internetten metin alabiliriz, bu metinleri yeniden biimlendirebiliriz, ve aldmz ya da oluturduumuz metinleri ya Internette birilerine gndeririz, ya da daha sonra gnderilmek zere sabit diske yazabiliriz. Bu cmleye bakarsanz, Perl ile neredeyse dnyay ynetebiliriz! (Dnrseniz, dnyay ynetmek de sadece buradaki ilemleri yapmaktan ibaret!) Burada ifade ettiimiz ilevlerin, dosya ilemleri hari, hemen hepsini nceki blmde grdk ve hatta kullandk. Bu blmde bu ilerin biraz teorisine ve bol bol rneine bakacaz ve dosya ilemleri ile ilgisini greceiz. nternet sitenizi ziyaret edenlerin dolduraca Formlarn bir yerlere kaydedilmesini isteriz sonu itibariyle, deil mi? nce biraz Perl reklam! Perl, adndan da anlalaca gibi bir rapor yazma dilidir. Yani Perl ile yazacanz programlar, bir yerden bilgi eker ve bilgiyi rapor haline getirirler. Dolaysyla Perln ok gl metin ve say dzenleme aralar vardr. Bu aralara deinmeden nce, benim daima Hangisi hangisiydi? diye kartrdm tek trnak-ift trnak meselesini yeniden hatrlayalm. Bu karkln kaynak noktas, grnrde iki tr trnak iaretinin de ayn ilevi yapyor olmasdr. rnek: $Metin1 = Merhaba Dnya!; $Metin2 = Sana da merhaba, ey ademolu!; print $Metin1; print $Metin2; Bu program altrn ve ekranda okuduunuz yazlara ltfen dikkat edin; sonra $Metin1i tek-trnak, $Metin2yi ift trnak iareti iinde tanmlayn ve program tekrar altrn. Ne deiti? Hi bir ey. Bu duruma bakarak, ilk grte Perlde tek trnak iareti ile ift trnak iaretinin farkn nemsememek mmkndr. Fakat bu ilerde byk hatara yol aabilir. Tekrar zetlersek (bu sayfann kesini kvrsanz iyi olur!)B tek trnak iareti iindeki hereyi aynen yazadrr; ift trmak iareti iindeki deikenlerin deerlerini, zel iaretlerin de temsil ettikleri karakterlerin yazlmasn salar. Yukardaki program yle deitirebilirsiniz: $Metin1 = Sana da merhaba, ey ademolu!; print Merhaba Dnya... $Metin1; Program altrn. Gzel! Deikenin deerini deil adn okumu olmalsnz: Merhaba Dnya... $Metin1 Programnzda print() fonksiyonundaki tek-trnak iaretlerini ift trnak yapn ve yeniden altrn: $Metin1 = Sana da merhaba, ey ademolu!; print Merhaba Dnya... $Metin1; Merhaba Dnya... Sana da merhaba, ey ademolu! ift trnak iaretinin bir dier marifeti, iindeki zel karakter simgelerinin yerine bu karakterleri koymasdr: $Metin1 = Sana da merhaba, ey ademolu!; print \$Metin1 = $Metin1; Burada Perln ekrana yazd $Metin1 kelimesi aslnda bizim deikenimizin ad deil, ekrana yazdrdmz zel Dolar iareti ile Metin1 kelimesinden ibarettir: $Metin1 = Sana da merhaba, ey ademolu! Ekrana tek veya ift trnak yazdrmak iin de \ ve \ iaretlerini kullanmanz gerekir. Fakat bu bir sre sonra epey zahmetli olmaya balar. Perl, bizi bundan da kurtarabilir. Bunu iinde zel karakterler olan metnimizi q/.../ ve qq/.../ iaretleri arasna alarak yapabiliriz: $Metin1 = q/Bu metnin iinde zel iaret (%, &, $) ve bulunuyor./; Burada q/.../ ile qq/.../ tpk tek trnak-ift trnak farkna yol aar: $Metin1 = Merhaba Dnya!; $Metin2 = qq/$Metin1.. Sana da merhaba evlad!/; q ve qq iaretlerinden sonra snrlayc olarak /.../ iareti gibi parantez (...), keli parantez [...], ssl parantez {...} ve byktr-kktr <...> iaretlerini kullanabilirsiniz. Burada dikkat edilecek nokta bata kullandnz iareti sonda da kullanmaktr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online