38 - Uzuuuuun metin Perln sizi ok uzun metinleri trnak...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Uzuuuuun metin Perln sizi ok uzun metinleri trnak iareti iine almaktan kurtaran bir kolayl vardr; bunu << iareti ve bir snrlama Stringi ile yapabiliriz: $Uzuuun_metin = <<"uzun_metin"; Insanoluna en ok g veren unsurlarn banda sevilmek gelir. Fakat kiinin sevildiini kabul etmesi zordur; hele hereyin kara dayand amzda, karlksz sevgiyi grnce tanmak, tanynca kabul etmek hi de kolay olmuyor. --Immanuel L'Avanger uzun_metin print $Uzuuun_metin; Burada $Uzuun_metin deikenin ad, uzun_metin ise snrlama Stringidir. Snrlama Stringini uzun metnin hem banda, hem de sonunda kullanyoruz. Snrlama Stringini tek trnak iine alrsanz, dier yntemlerde tek trnak kullandnz durumlardaki gibi, metnin iinde deiken ad ve zel karakter kullanamazsnz; snrlama deikenini ift trnak iine alrsanz, uzun metnin iinde deiken ad kullullanlrsa. Perl onun yerine deimenin deerini koyar. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online