{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

39 - Metin Biimlendirme Perlde metin ieren deikenlerle...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Metin Biimlendirme Perlde metin ieren deikenlerle zellikle print() fonksiyonunda kullandmz tek ve ift trnak iaretlerinin ilikisini ayrntl olarak grmenin ne kadar yararl olduu birazdan belli olacak. imdi metinler ve metin ieren deikenlerle neler yapabileceimize bakabiliriz. Hereyden nce, Perl, metinlerle drt ilem yapmanza izin verir; ama bu drt ilem aritmetikten biraz farkl sonu verir: Toplama: Daha nce deindiimiz metin dzenleme aralarndan biri, iki Stringi birbirine eklemekte kullandmz nokta (.) iareti idi. (rnek: print kara . deniz) Bu imkandan sabit metinlerle deikenleri birletirmekte yararlanabiliriz. print Bu sayfa $tarih . \de gncelletirildi! arpma: Perln metin toplama fonksiyonu nokta iareti ise, metin oaltma fonksiyonu da arpma (x) iaretidir. Perlde bu fonksiyona tekrarlama (Repetition) denir. (xin, kk harf olmasna dikkat edin) rnek: print Merhaba Dnya.. x 10 kartma: Genellikle disklerdeki dosyalardan alacamz metinlerin son satrnda yeni satr (Enter, Return) karakteri bulunur. Bu, aldmz metni HTML etiklerinin iine yerletirirken bize zorluk verir. Perl bunun iin bir Stringin son karakterini kesip atmay salayan zel iki fonksiyona sahiptir. chop() fonksiyonu, metnin sonundaki bir karakteri keser: $yedi_harf = ABCDEF; $giden_harf = chop($yedi_harf) print \$yedi_harf\de alt harf kald: $yedi_harf. \$giden_harf= $giden_harf; Perl 5de ayn ilevi yapan chomp() fonksiyonu ise, bir nceki gre daha aklldr; kimi dosyalarda yeni satr+satrba karakterlerinin iki karakterlik yer tuttuunu bilerek, ne kadar karakter attacana kendisi karar verir. chop yerine chomp kullanmak daima daha gvenlidir. Transformasyon: Herhalde metinlerle drt aritmetik ilemden blmeyi yapamyor diye Perle kzmazsnz. Perln buna karlk deikenlerin gerek ieriklerini deitirme marifeti vardr. Tam ieriklerini deilse bile harflerinin biimini! Ve sadece Perl 5den itibaren! Bir metin byk harf olabilir; kk harf olabilir. Bir metnin birinci harfi byk olabilir; kk olabilir. Perl deikendeki biimi ne olursa olsun, metinlerinizi sizin isteinize gre byk harf veya kk harf yapabilir. lc() fonksiyonu deiken iindeki biimi ne olursa olsun, btn Stringi kk harf (lower case) ve uc() fonksiyonu ise btn Stringi byk harf (upper case) yapar. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online