40 - Lower ve Upper Kasalar ngilizcede byk harfe Upper...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lower ve Upper Kasalar ngilizcede byk harfe Upper Case, kk harfe de Lower Case dendiini daha nce de duymu olmalsnz. Upper Case, (st kasa), eski matbaaclkta byk harflerin durduu st kasann, Lower Case ise kk harflerin durduu alt kasann adyd. Buradan dile geen bu tanmla bugn Perl dahil birok programlama diline kadar gelmeyi baard. lcfirst() fonksiyonu Stringin sadece birinci harfini kk harf yapmaya zorlar; ucfirst() ise sadece birinci harfi byk harf yapar. rnek: $kucuk_harf = abcdef; $buyuk_harf = GHIJKLM; print uc($kucuk_harf); print lc(buyuk_harf); print lcfirst($buyuk_harf); print ucfirst(kucuk_harf); Bu program srasyla u sonular verir: kucuk_harf = ghijklm; $buyuk_harf = ABCDEF; $kucuk_harf = gHIJKL; $buyuk_harf = Abcdef; Metin biimlendirme ileri srasnda bize gereken baz bilgiler olabilir. Bunlarn banda Stringin uzunluu gelir. Bunu, Stringi tutan deikenin boyutunu linght() fonksiyonu ile sorgulayarak reniriz: $Metin1 = Dostluklar icek gibidir, daima bakm ister!: print length($Metin1); Bu program u sonucu verir: 44 Bazen bir karakterin saysal deerini bilmek isteriz. Bunu, ord() fonksiyonu ile salarz. rnein, K karakterinin saysal deerini renmek iin: print ord(K); u sonucu verir: 75 Aada metin biimlendirme ilemleri yaparken ihtiya duyacamz bir baka bilgi, bir Stringin iinde belli bir konumdaki karakterlerin deeri olabilir. Perl, adn verdiiniz deikenin iindeki deeri bulur; o deerde, belirttiiniz bir konumdan sonra belirttiiniz saydaki karakterin (sub-Stringin, Stringin bir blnmnn) ne(ler) olduunu syler. Bu bilgiye dayandmz ilemleri sonra greceiz; ama imdi sadece bunu salayan substr() fonksiyonun kullanmn grelim: $Metin1 = Bana dostunu syle; sana kim olduunu syleyeyim!: print substr($Metin1, 3, 12); Bu program ekrana a dostunu s yazdracaktr. substr() fonksiyonunun birinci argman iinde arama yapacamz deikenin ad, ikinci argman aramaya balanacak karakter poziyonu (Dikkat! Perl saymaya 0dan balayacaktr!), ve son argman bu pozisyon dahil, ka karakterin belirleneceini gsteren saydr. Buradaki rnekte, Perle $Metin1 deikeninde 3nci karakterden (Bana kelimesinin son a harfi) itibaren 12 karakterin neler olduunu sormu oluyoruz. Metin dzenleme konusunda sk sk bavuracamz split(), chop(), chomp(), shift(), unshift(), pop() ve push() fonksiyonlarn daha nce ele almtk. ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online