41 - Biraz da Matematik Ben zaten matematikten kurtulmak...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Biraz da Matematik Ben zaten matematikten kurtulmak iin programc olmutum! diyorsanz, belki de hayatta size uygun tek programlama dili Perl saylr. Bundan, Perl de matematikten holanmaz! sonucunu kartmayn; tersine matematikle ilgili btn ileri Perl halleder; size sadece saylar vermek kalr. Baka programlama dillerinde, bir deikene atayacanz saynn trn, tam say m, kesirli say m olduunu belirtmeniz gerekir. Perl iin, say, saydr. Perl, drt ilemi baaryla yapar. Bunun iin saylarn veya say tutan deikenlerin arasnda, toplama, kartma, arpma ve blme iin srasyla +, -, * ve / iaretlerini kullanrz. Dier btn diller gibi, Perlde de matematik ilemler soldan saa doru sra ile yaplr. Yani, 10 + 3 * 2 / 4 komutu, Perl iin u anlam tar: 10 ile 3 topla, elde ettiin sayy iki ile arp; elde ettiin say drde bl. Fakat sizin istediiniz daima bu sraya uygun olmayabilir. Eer nce 10 ile 3 toplansn, sonra 2, 4e blnsn ve elde edilen iki sonu birbiri ile arplsn istiyorsanz, sonu ok farkl olacaktr. Perl, matematik ilemlerini istediiniz srayla yapsn istiyorsanz, ilemleri parantez iine almalsnz. rnein, verdiimiz rnek yle yazlabilir: (10 + 3) * (2 / 4) Perl ile bir saynn baka bir say ile ssn almak iin ** iaretini kullanrz: 5in 5nci kuvvetini bulmak iin 5**5 yazmanz yeterli. Perl bir blme ileminin kalann (modulo) bulabilir. 10un 3e blnmesinde kalan sayy bulabilmek iin 10 % 3 yazar ve bunu bir deikene atarsanz, deikenin deeri 1 olur. Perl, bir saynn nnde eksi iaretini grnce o says negatif yapar; negatif bir saynn nnde eksi iareti grnce de pozitif yapar. Perle bir deikenin tutuu say ile ilem yaptrtabilir ve sonucu yeni deer olarak ayn deikende tutmasn bildirebilirsiniz: $sayi1 = $sayi1 * 2; veya $sayi1 *= 2; $sayi1 = $sayi1 + 2; veya $sayi1 += 2; $sayi1 = $sayi1 2; veya $sayi1 -= 2; $sayi1 = $sayi1 / 2; veya $sayi1 /= 2; Perlde bir deikenin tuttuu deeri 1 arttrma veya 1 eksiltme izin zel bir deyim vardr; $say1 ++; deikenin deerini 1 arttrr; $say1 --; deikenin deerini 1 eksiltir. (Ve imdi Perlden sonra renmeye karar verdiiniz C++ ile C dilleri arasndaki fark ve uzun uzun sre bilgisayarla ayn odada kalmann kiinin mizah gcne etkisini renmi bulunuyorsunuz!) ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online