42 - nin garip oyunu Diyelim ki elinizde deeri 10 olan...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ++nin garip oyunu Diyelim ki elinizde deeri 10 olan $Say1 deikeni var. Perle $Say1i 1 arttr ve bulacan deeri $Say2ye ata! demek istiyorsunuz. Bu deyimi: $Say2 = $Say1++ eklinde yazarsanz, $Say1, 11 olur; ama $Say2ye 10 deeri verilir. Bunu nlemek iin bu deyimi yle yazmanz gerekir:B $Say2 = ++$Say1 Perln saylarda kullanabileceiniz baz dier fonksiyonlar vardr: Karekk: sqrt() Logaritma: log() Mutlak say: abs() Blme ileminin tam says: int() Bunlar birarada snayabileceiniz bir rnek program u olabilir: $sayi1 = 210; print "$sayi1\'in karekk : ". sqrt($sayi1); print "<p>\n"; print "$sayi1\'in logaritmas : ". log($sayi1); print "<p>\n"; print "enin $sayi1 e eksponensiyeli: ". exp($sayi1); print "<p>\n"; $sayi2 = -$sayi1; print "\$sayi2 = $sayi2"; print "<p>\n"; print "$sayi2\'in mutlak deeri : ". abs($sayi2); print "<p>\n"; $sayi3 = $sayi1 + 0.4567; print "\$sayi3 = $sayi3"; print "$sayi3\'in integer : ". int($sayi3); Perl matematik sever dedik, deil mi? Fakat Perl, say ile metnin toplanmayacan bilmez! Bu ikisini toplar; fakat elde ettii sonucu artk say saymaz: $Sayi1 = 12345; $Metin1 = Zor dostum, zor!; $Sayi1 = $Sayi1 . $Metin1; print $Sayi1; Biraz nce toplanabilir, kartlabilir bir say olan $Sayi1, artk bir Stringden ibaret ve deeri 12345Zor dostum, zor! olmu bulunuyor. Peki; bylece metinlerle uramann yollarndan bir ksmn rendik. Fakat elimizde metin yok. nk henz Perle Git bu benim C: adl sabit diskte, Belgelerim dizinindeki filanca isimli dosyay, al gel bakalm; gelirken bir de sade kahve syle! demeyi bilmiyoruz. imdi bunun nasl yaplacan renelim, ki Internetteki Formumuzdan alacamz bilgileri, rnein ziyareti defterimize yazlan yazlar, diske kaydettirebilelim. Dosya amay ve Perle okumay-yazmay rettiimizde kullanacamz bir iki fonksiyon daha var ki, onlar daha sonra greceiz. Burada sadece bu fonksiyonlarn bir metinrde arama, bulma ve deitirme ilevleri olduunu belirtmekle yetinelim ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online