{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

43 - Perlde Dosya lemleri lk rendiiniz dosya ilemi eer DOS...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Perl de Dosya lemleri lk rendi iniz dosya i lemi, e er DOS d neminden beri PC ile u ra yorsan z, dir komutu idi. �� �� Ak p giden bir tak m listelerle, sabit diskin i indeki eyleri g rebilirdik bu komutla. Sonra Windows, �� nce File Manager (Dosya Y netici) ile, sonra Windows Explorer (Windows Gezgini) ile sabit disk ve disketlerimizin i indekileri, e itli simgelerle ekrandaki bir tak m pencerelerde g r nt ler oldu. Unix � � � � d nyas nda, rne in Linux ta DOS un dir komutunun yapt i levi ls komutu ile ��� � yapat rabiliriz; fakat art k Unix bilgisayarlar da XWindow ile g rsel kullan c arabirime sahip oldu; orada da � � dosyal i lemlerini Mouse i aret isiyle t klayarak yapabiliriz. MacOS ise, tasarland birinci g nden ��� de ilse bile ikinci g nden beri dosya i lemleri i in grafik arabirimi kullan yor. Dolay s yla, ki isel bilgisayarda dosya i lemleri dedi imiz zaman, akl
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online