43 - Perlde Dosya lemleri lk rendiiniz dosya ilemi, eer DOS...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Perlde Dosya lemleri lk rendiiniz dosya ilemi, eer DOS dneminden beri PC ile urayorsanz, dir komutu idi. Akp giden bir takm listelerle, sabit diskin iindeki eyleri grebilirdik bu komutla. Sonra Windows, nce File Manager (Dosya Ynetici) ile, sonra Windows Explorer (Windows Gezgini) ile sabit disk ve disketlerimizin iindekileri, eitli simgelerle ekrandaki bir takm pencerelerde grntler oldu. Unix dnyasnda, rnein Linuxta DOSun dir komutunun yapt ilevi ls komutu ile yapatrabiliriz; fakat artk Unix bilgisayarlar da XWindow ile grsel kullanc arabirime sahip oldu; orada da dosyal ilemlerini Mouse iaretisiyle tklayarak yapabiliriz. MacOS ise, tasarland birinci gnden deilse bile ikinci gnden beri dosya ilemleri iin grafik arabirimi kullanyor. Dolaysyla, kiisel bilgisayarda dosya ilemleri dediimiz zaman, aklmza ounlukla tklamak, srklemek ve brakmak geliyor. Bizim iin adeta dnmeden yaplabilen bu ileri Perle yaptrabilmek iin, disk kayt sistemini biraz yakndan tanmamz gerekir. Dosya, sabit veya taklp-kartlabilen bir disk (veya CD-ROM) zerinde, kayt yaplabilir bir ortama, balad ve bittii yer belirtilerek, belirli bir sisteme gre ve byte birimiyle yaplm kayt demektir. Her bir kaydn balad ve bittii yer ve bu ikisinin arasndaki kaydn ne adla anlaca yazlr. Bylece Askerlik Mektubu.doc adl kaydn, arand zaman nerede bulunaca bilinir. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online