44 - Biraz Unix Bilgisi Unix iletim sisteminde sadece...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Biraz Unix Bilgisi Unix iletim sisteminde sadece disk/disket/CD-ROMda kaytl bytelara dosya denmez; klavyeden gelmekte olan, okunmakta olan bir sabit diskten alnan, veya bilgisayara iletiim kaplarndan (Com Portlar veya a kartlar) girmekte olan veya ekran ve iletiim kaplarndan kmakta olan veri de dosya saylr; bu zel dosyalara Standart Girdi/kt (Standart Input/Output) dosyas denir. Bu dosyalar e ayrlr: Standart Girdi (STDIN) dosyas: Tanm itibariyle klavyeden bilgisayara ulamakta olan bilgi akmdr. Klavyeden bir programa ynelik olarak yazdnz herey Standart Input saylr. Standart kt (STDOUT) dosyas: Bilgisayarn ekranna gnderilen, dosyaya yazlmak yerine ekrana yazlan her trl bilgi akmdr. Standart Hata (STDERR) dosyas: ster ekrana, ister diske gnderilebilecek bilgi akmdr. Unix iletim sistemlerinin byk bir blm bu bilgileri sabit diskte dosyaya yazarlar. Unix sistemleri, bu dosyay kullanarak bir programa veri verebilir veya veri alabilirler. letim sistemi ne olursa olsun, dosyalar iki ana blme ayrrz: nsan tarafndan okunabilen dosyalar; sadece makina tarafndan okunabilen dosyalar. Dzyaz dosyalar, .INI dosyalar, .CONF dosyalar, herhangi bir dzyaz program ile alp, okunabilir. Okuduunuz eyden anlam kmamas veya anlalr harf olarak grntlenmeyen bir-iki karakter bulunmas dosyann yaz dosyas olma niteliini deitirmez. Makina tarafndan okunabilir veya binary (ikili) dosyalar ise programlar tarafndan okunabilir. rnein uzatmas EXE olan bir dosyay iletim sistemini oluturan programlar okur. Boyutu kk bir EXE dosyasn srkleyerek Not Defterinin iine brakrsanz, bu tr dosyalarn nasl bir ierie sahip olduunu grebilirsiniz. (Dikkatli olun, ok byk dosyalar Not Defterinin kmesine yol aar; atnz dosyay sakn kaydetmeye kalkmayn!) Perle, dz yaz dosyalarn okutabilirsiniz. ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online