{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

45 - Dosyay Aalm Perl asndan bir dosyann okunmas yazlmas...

Info icon This preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dosyay A al m! Perl a s ndan bir dosyan n okunmas , yaz lmas veya dosyaya ek yap lmas i in nce a lmas �� � � � �� gerekir. Bu, i letim sistemlerinin programlara, dillere ve kullan c lara getirdi i bir zorunluktur. Perl, hangi � � i letim sisteminde al yorsa, o sistemin dosya a ma y ntemini bilir ve uygular. Bize d en sadece Perl e �� dosyay a mas n bildirmektir. � � Perl n ister okumak, ister yazmak, ister eklemek amac yla olsun, bir dosyay a mas n open() �� � � fonksiyonuyla sa lar z. Bu fonksiyon iki arg man al r: 1. Dosyan n Perl taraf ndan kullan l rken alaca ad: Handle. Kelime anlam kulp, tutacak yer, tutamak, sap � � �� anlam na gelen bu ada, ba ka kaynaklarda belirte dendi ini g rebilirsiniz. Dosya ad ne olursa olsun, Perl, bu dosyadan alaca bilgi ak m n verece iniz bu kelime ile tan yacakt r. (Daha teknik ifade edersek, Unix
Image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}