Diyelim ki perl programnn bulunduu dizinde ornektxt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: im ki, Perl programnn bulunduu dizinde, ornek.txt adl bir dzyaz dosyamz var; bu dosyay Perle atrmak istiyoruz: open (DOSYA, ornek.txt); Burada open() fonksiyonuna, ornek.txt dosyasn amasn ve bundan byle bu dosya ile ilgili ilemlere dosya adyla gnderme yapacamz sylyoruz. Bu dosya, Perl ile ayn dizinde deil de, uzaklarda bir yerde olabilirdi: open (DOSYA, ../../metinler/duzyazilar/ornek.txt);...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online