Kelime anlam kulp tutacak yer tutamak sap anlamna

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lime anlam kulp, tutacak yer, tutamak, sap anlamna gelen bu ada, baka kaynaklarda belirte dendiini grebilirsiniz. Dosya ad ne olursa olsun, Perl, bu dosyadan alaca bilgi akmn vereceiniz bu kelime ile tanyacaktr. (Daha teknik ifade edersek, Unix sisteminde alan bir dosya, dosya sisteminde zel bir nitelik kazanr. Ona bu niteliini veren, iindeki verinin sisteme alnaca yolun oluturulmas; dosyann sabit diskte bakas tarafndan silinmesi veya deitirilmesine kar nlem alnmas gibi sistem-var hazrlklarn yaplmasdr.) 2...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online