{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

46 - Path Sabit diskinizdeki arama yolu(Path ile ilgili...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Path! Sabit diskinizdeki arama yolu (Path) ile ilgili yaz m kurallar , Web sitesine gelince biraz de i ir. � � Ki isel Web Server da Web sitenizin mutlak root (k k dizini) adresini bilmeniz kolay. Bu, rne in c:\inetpub\wwwroot gibi bir dizin olmal . Fakat bir evsahibi firmadan (Host) edindi iniz Web Sitesinin mutlak arama yolunu bilemezsiniz. Benzeri zorluklar ve g venlik nlemleri y z nden Web Server, CGI programlar � � i in dosya arama yolunu mutlak de il g reli olarak kullan lmas zorunlu unu getirir. Bu, her eyden nce b t n dosyalar n Web sitesinin bulundu u sabit diskin k k dizinine olmas n g re belirtilmesini gerektirir. � � � � rnek olarak herhangi bir www. rnek_site.com.tr nin iskeletinde, s zgelimi al makta olan oku_yaz.pl isimli CGI program ile bu program n a mak istedi i ornek.txt dosyas n n birbirine g re yerinin � � � �
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online