46 - lar/ornek.txt 2. G reli: ../duzyaz lar/ornek.txt...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Path! Sabit diskinizdeki arama yolu (Path) ile ilgili yaz m kurallar , Web sitesine gelince biraz de i ir. Ki isel Web Server da Web sitenizin mutlak root (k k dizini) adresini bilmeniz kolay. Bu, rne in c:\inetpub\wwwroot gibi bir dizin olmal . Fakat bir evsahibi firmadan (Host) edindi iniz Web Sitesinin mutlak arama yolunu bilemezsiniz. Benzeri zorluklar ve g venlik nlemleri y z nden Web Server, CGI programlar i in dosya arama yolunu mutlak de il g reli olarak kullan lmas zorunlu unu getirir. Bu, her eyden nce b t n dosyalar n Web sitesinin bulundu u sabit diskin k k dizinine olmas n g re belirtilmesini gerektirir. rnek olarak herhangi bir www. rnek_site.com.tr nin iskeletinde, s zgelimi al makta olan oku_yaz.pl isimli CGI program ile bu program n a mak istedi i ornek.txt dosyas n n birbirine g re yerinin yle oldu unu d nelim: Buna g re, open() fonksiyonunda dosyan n arama yolunu iki t rl belirtebiliriz: 1. Mutlak: /Belgelerim/duzyaz
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: lar/ornek.txt 2. G reli: ../duzyaz lar/ornek.txt ornek.txt, Web alan d nda oldu u i in, hi kimse bu dosyan n URL (Internet adresini) Browser n n adres hanesine yazarak, bulamaz; nk bu dosyan n Webb alan nda olmad i in URL i olamaz. Dosya adlar n n programlama yoluyla (programmatically) verilebilece ini doe belertelim. Diyelim ki, dosya ad n tutan bir de i keniniz var. Bu de i kenin bu de eri nas l edindi i imdilik nemli de il. S zgelimi bu ad Web sitemizi ziyaret eden ki inin bir tercihi belirleyebilir; veya biz de i kene bu de eri atayabiliriz: $dosya_adi = ornek.txt ; open (GIRDI, $dosya_adi); imdi art k Perl bu dosya ile istedi iniz her t rl okuma, yazma ve ekleme i lemini yapabilir. Bununla birlikte Perl ile dosyalarda yapabilece imiz i lemleri bilirsek, dosya a ma i leminin boyutunu daha iyi anlayabiliriz:...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online