{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

47 - Tutamak ad neden byk harf Perl geleneinde file handle...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tutamak ad neden byk harf! Perl geleneinde file handle, atnz dosyalarn Perl tarafndan tannd adlar, deiken ad kurallarna uymak zorundadr: rakamla balayamaz; harfle veya alt-izgi ile balar; iinde rakam bulunabilir; iaret bulunamaz. Fakat hemen hemen btn profesyonel Perl programlarnda HANDLEn daima byk harfle yazldn greceksiniz; bu kesinlikle zorunlu deildir. Tutamak adlar, tamamen keyf olmakla birlikte anlaml olmal; programnz kullanacak veya kendi programna katabilecek kiilerin program akn anlamalarna imkan vermelidir. Dosya Okuma: Okumak, bir dosyann ieriini deitirmeden iindeki verileri almak ve kullanmak demektir. Bir dosyann okunmak iin almas iin, varolmas gerekir. olmayan bir dosya okunmak iin alamaz. Dosya Yazma: Bir dosyaya yeni bilgi girmek iin amak, yazmak amacyla amaktr. Olmayan bir dosyay, yazmak amacyla amak, dosyay oluturmak demektir. Varolan bir dosyay aar ve yazarsanz, dosya silinir ve yeniden yazlr. Dosyaya Ekleme: Ek yapmak amacyla alan dosyann sonuna yeni veri kaydedilir. Ekleme, mevcut dosyay silmez; varolan dosyann ieriini deitirir. Olmayan bir dosyay ek yapmak iin amak, gerekte yazmak iin amakla ayndr. Bir dosya, bu ilemden sadece birisi iin alabilir; yani bir dosyay, hem okumak, hem de yazmak iin aamazsnz. Perle bir dosyay ne amala atnz sylemeniz gerekir. Bunu, dosya adnn nne koyduumuz byktr-kktr iareti ile yaparz: < oku; > yaz; >> ekle! rnekler: open (OKU, mevcut.txt); #Okumak iin open (OKU, <mevcut.txt); #Okumak iin open (YAZ, >yeni.txt); #Yazmak iin open (EKLE, >>mevcut.txt); #Ek yapmak iin Burada okumak amacyla dosya aarken, dosya adnn nne iaret koymayabileceimizi gryorsunuz. Bu imkana ramen, iyi bir Perl programlama gelenei okumak iin bile asanz, her dosyann adnn nne amacnz belirten iareti koymaktr. Dosya tutamaklar da dosyann okunmak amacyla m, yoksa yazlmak amacyla m aldn belirtebilir. Daha sonra open() fonksiyonuyla birlikte kullanmak zere bir deikene deer olarak dosya ad verirken de dosyann ama ama iaretini koyabiliriz: $dosya_adi = >ornek.txt; #Yazmaya hazrlk open (CIKTI, $dosya_adi); #Bu dosyaya yazlabilir ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online