48 - Dosya Aamayan Perl lsn M open fonksiyonu baaryla...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dosya Aamayan Perl lsn M? open() fonksiyonu, baaryla sonulandysa, programa True (doru) sonucunu verir; baarszlkla sonulanrsa False (Yanl) sonucunu. open() fonksiyonunun baarszlkla sonulanmas, okumak zere amak istediiniz bir dosyann verdiiniz yolda bulunamamas, yazmak veya eklemek zere atnz bir dosyann salt-okunur olmas gibi sebeplerden kaynaklanabilir. open() fonksiyoru hata verirse, bu kullanarak program durdurabiliriz. Bunun klasik rnei udur: $dosya_adi = >ornek.txt; #Yazmaya hazrlk open (DOSYA, $dosya_adi) or die Yazmak iin $dosya_adi alamyor. Program zorunlu olarak sona erdi.\n; Buradaki or die fonksiyonu ya dosyay a, veya l! anlamna geliyor; ve Perle dosyay aamazsa, bir mesaj vererek durmasn bildiriyor. Bu yntem bir rapor yazma dili olarak Unix sisteminde kullanld zaman Perln hatal bir durum olutuu halde almaya devam etmesini nlemesi bakmndan iyi bir yntemdir. Fakat Perl, CGI program olarak altrdmz zaman Serverdaki Perln durmas, ziyaretilerimiz asndan hi bir anlam tamaz. Tersine Perln durmas deil; hatay anlayarak ziyaretiye uygun bir karlk vermek ve yeni seenekler sunmak zere almaya devam etmesi gerekir. Dolaysyla, ilkelerini sonra grmek artyla, bu deyimi yle yazabiliriz: $dosya_adi = >ornek.txt; #Yazmaya hazrlk open (DOSYA, $dosya_adi) || &Hata; Burada, open() fonksiyonunun hata vermesi halini dzenleyen (or/veya) ilemcisi olan || iareti ile bir Subrutin (programcnnn yazd fonksiyon) kullandmza dikkat edin. Subrutin meselesine geleceiz; fakat imdilik Hata adl ve Perl programnn sonuna koyacamz Subrutinnin kodunu vermekle yetinelim: sub Hata { print Bir hata oldu; dosya almyor. Ya bu dosya yok, ya da biz Perl yazarken bir hata yaptk!\n; print ok zr dileriz.. uray tklayn da bari baka bir tarafa gidin!\n; print <A HREF=\baska_bir_taraf.htm\>Tklayn!</A>\n; exit } ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online