50 - Atnz Kapatn! Atnz dosyay kapatmanz gerekir. Bunun iin...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Atnz Kapatn! Atnz dosyay kapatmanz gerekir. Bunun iin programda yaplacak btn dosya ilemlerinin bittii yere u fonksiyonu yazmanz yeter: close(TUTAMAK); Burada TUTAMAK kelimesinin yerine dosyay aarken verdiiniz tutamak adn yazacaksnz. Dosyay kapatmazsanz ne olur? Hi bir ey olmaz; Perl, program bitince dosyay kapatr. Fakat bir dosyay ne kadar abuk kapatrsanz, o kadar iyi: nk Perl dosya iin close() fonksiyonunu icra etmedike, veya kendisi dosyay zorunlu olarak kapatmadka, bellekteki bilgileri dosyaya yazmaz. Bu srada Server kebilir; dosya son bilgilerle gncelletirilmemi olur. Bu srada baka bir program dosyay amak isteyebilir; dosya eksik olarak sunulur. yi programclk teknii, ii biten dosyann hemen kapatlmasn gerektirir. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online