52 - Dosyaya Yazdralm Perlmz baya geliiyor; nce dosya amay...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dosyaya Yazdralm Perlmz baya geliiyor; nce dosya amay rendi; sonra okumay. imdi sra yazmada! Bylece okur-yazar bir Perlmz olacak. Aslna bakarsanz, Perlye batan beri print() fonksiyonu ile yazdryoruz! Bu ana kadar bu fonksiyonun ekranda (veya doru deimiyle, Browser penceresinde) yazmasn saladk; imdi bu ilemi diskteki bir dosyaya yapmasn salayacaz. Bu ilemi bir dosya atrarak, ve print() fonksiyonunu bu dosyann tutamana (Handlena) ynlendirerek yapabiliriz. rnek: open (CIKTI, >yazilan_dosya.txt); print CIKTI Bu bir rnek satr\n; Bu program, ekranda hi bir ey grntlemez; ancak kendi alt (bulunduu) dizinde yazilan_dosya.txt adnda bir dosya oluturarak, iine Bu bir rnek satr yazar. Bu program altrdktan sonra oluturulan dosyay aarsanz, iinde bu satrn sonuna yeni satr kodunun da girilmi olduunu grrsnz. Program altrdnz anda, Perl, iletim sistemine, byle bir dosya bulunup bulunmadn ve varsa, ap iindekileri deitirme yetkisi bulunup bulunmadn sorar. letim sistemi, byle bir dosya varsa salt okunur olup olmadna ve Webde paylam izni bulunup bulunmadna bakar. Dosya salt okunur deilse ve paylalabilir nitelikte ise iletim sistemi Perle dosyay amas ve ieriini deitirmesi iin izin verir. Deilse, Perl size hata mesaj ile ackl durumu bildirir. (Bir Web Serverda Web sitenizdeki dosyalarn okuma-yazda ve altrma izinlerini nasl dzenleyebileceinizi son blmde greceiz.) Yazdrmak istediiniz dosya yoksa ve sizin kullanc olarak byle bir dosya oluturma hakknz varsa, Perl nce dosyay oluturur; sonra da iine istediiniz yazy yazar. Okumak iin dosya ama altrmasnda olduu gibi, yazdrma amacyla aacanz dosyalarla ilgili olarak da programnza hata yakalama subrutini (fonksiyonu) koymalsnz. Peki, hazr dosya yazdrmay renmiken, biraz uzunca bir eyler yazdralm. rnein: open (CIKTI, >yazilan_dosya.txt); for ($i = 998; $i < 1102; $i += 1) { print CIKTI $i\n; } Bu programn oluturduu dosyay atnzda muhtemelen yle bir dizi greceksiniz: 998 999 1000 1001 1002 Oysa biz genellikle bu tr listelenen bilgilerin saa hizalanmasn isteriz. rnein: 95 998 999 1000 1001 1002 Perle, ekrana veya dosyaya bu tr biimlendirilmi (formatted) veri yazdrma ilemini printf() fonksiyonu ile yapabiliriz. Bu fonksiyon, Perln biimlendirme argmanlarn kullanr. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online