53 - Perlde String Biimlendirme printf fonksiyonu ile...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Perlde String Biimlendirme printf() fonksiyonu ile ekrana veya dosyaya String yazdrrken, uygulanan yazm kural yledir: printf(BM, LSTE); rnek: printf(%.2F, $Degisken); Biim argmannn elemanlar yle sralanr: 1. Biim argmannn baladn belirten yzde (%) iareti 2. aret: Biim argman be ayr iaret alabilir: + Yazlan Stringin nnde art (+) veya eksi (+) iareti olmasn salar - Stringin sola hizalanmasn salar 0 Saynn soluna boluk deil sfr konulmasn salar # Heksadesimal saylarda sola 0x veya 0X; Octal saylarda saydan nce 0 konmasn salar. boluk Pozitif saylarn nne bir aralk konarak, negatif saylarla hizalanmasn salar. 3. kt alannn asgar boyutu. 4. ktnn ka basamakl olaca: bir nokta bir say ile yazlr. 4. kt alannn tr. 15 kt alan tr tanmlanabilir. s String d Integer, tam say f Real, gerek say g Campact Real, sktrlm gerek say u Unsigned integer, iaretlenmemi tam say x Hexadecimal say (16-tabanl, kk harfle) X Hexadecimal say (16-tabanl, byk harfle) o Octal (8-tabanl) e Scientific notation (10un kuvveti olarak yazlm say, kk harf) E Scientifc notation (10un kuvveti olarak yazlm say, byk harf) c Single character (8-bitlik karakter, deer olarak) ld Long integer (32-bitlik tam say) lu Long unsigned integer (32 bit(lik iaretlenmemi tam say) lx Long hexadecimal (32-bitlik 16-tabanl say) lo Long octal (32-bitlik 8-tabanl say) Perl ile String biimlendirmek kolay deildir. Perln eitli iletim sistemleri iin gelitirilmesi iini srdren kurum ve kurulularn sitelerinde rnek Stringler ve saylar zerinde biimlendirmenin hasl yapldn gsteren Perl programlar vardr. Bu dosyalar rnek olarak kullanlabilir. Bu kitapn rnek kodlar arasnda bulacanz bicim.pl dosyasn altrarak, biimlendirme argmanlarnn nasl kullanldn inceleyebilirsiniz. Bu programda PCWorld Stringine, 5.242984 ve 2553 saylarna deiik biimlendirme argmanlar ile verdiimiz farkl ekilleri burada gryorsunuz: rnein, PCWorld Stringinin PCW olarak biimlendirilmesi iin u program verebilirsiniz: $Metin1 = PCWorld; printf(%.3s\n, $Metin1); Yukardaki say dizinin saa hizalanm olarak yazlmasn salamak iin printf() fonksiyonunu yle yazabiliriz: open (CIKTI, >yazilan_dosya.txt); for ($i = 998; $i < 1102; $i += 1) { printf(CIKTI %4d, $i\n; } Bu komutla rakamlarmza asgar drt basamakl yer ayrtyoruz ve tam say olarak yazadryoruz. Bu programla Perl, btn rakamlarnz saa hizalayacaktr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online