{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

55 - Dosyaya Ek Yapalm Perl asndan bir dosyaya yazmakla bir...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dosyaya Ek Yapal m Perl a s ndan bir dosyaya yazmakla, bir dosyan n sonuna metin eklemek aras nda yapaca m z i lemler �� � �� a s ndan hi bir fark yoktur; sadece dosyan n a l nda fark vard r. Fakat bu ok nemli fark: �� � �� �� Yazmak i in a t n z dosya varsa, varolan i eri i t m yle de i tirilir; eklemek i in � ��� � � � a t n z dosya yoksa olu turulur; varsa yazd rmak istedi iniz metin en sona eklenir. Burada tekrar edelim: � ��� � Yazmak i in dosya a ma fonksiyonu: open (YAZ, >yazilacak_dosya.txt ); Eklemek i
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}