55 - Dosyaya Ek Yapalm Perl asndan bir dosyaya yazmakla,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Dosyaya Ek Yapalm Perl asndan bir dosyaya yazmakla, bir dosyann sonuna metin eklemek arasnda yapacamz ilemler asndan hi bir fark yoktur; sadece dosyann alnda fark vardr. Fakat bu ok nemli fark: Yazmak iin atnz dosya varsa, varolan ierii tmyle deitirilir; eklemek iin atnz dosya yoksa oluturulur; varsa yazdrmak istediiniz metin en sona eklenir. Burada tekrar edelim: Yazmak iin dosya ama fonksiyonu: open (YAZ, >yazilacak_dosya.txt); Eklemek iin dosya ama fonksiyonu: open (EKLE, >>eklenecek_dosya.txt); Bir kere daha vurgularsak, yazmak iin dosya adnn nnde tek byktr (>) iareti, eklemek iin iki byktr (>>) iareti kullanyoruz. Bu minicik iaretin ilevi arasndaki fark; aylardr biriktirdiiniz ziyareti defteri girdilerinin tmnn silinip, yerine son ziyaretinin girdilerinin yazlmas olabilir! ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online