56 - Gerek Form.. Gerek Perl Eh, artk Perl ile bir Formdaki...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Gerek Form.. Gerek Perl Eh, artk Perl ile bir Formdaki bilgileri alp, bir dosyaya yazdracak dzeye geldik. imdi Web sitemize bir konuk defteri koyalm; bunun derleyecei bilgileri ziyaretiye onaylattrdktan sonra bir dosyaya eklettirelim. Son blmde, gerek CGI ortamnn kurallarn biraz daha yakndan tandktan sonra Perl programmza, bize, bir ziyaretinin daha konuk defterini doldurduunu belirten bir elektronik mektup gndermesini ngren kk bir blm daha ekleyeceiz, Kitapn ba tarafnda Sizi tanyabilir miyiz? balkl bir form yapmtk ve bunu form.htm adyla kaydetmitik. imdi o dosyay Formun ACTION hanesine yazdmz Perl programnn adn deitirmek amacyla an. Hatrlayacaksnz, o Form iin yazdmz Perl program sadece Formdaki bilgileri Standart Girdi (STDIN) yoluyla okuyor ve bunlar Browser penceresinde grntlyordu. Formun ACTION hanesini yle deitirin ve dosyas form2.htm adyla kaydedin. Aada ksa bir ekilde Perlde arama-bulma-deitirme ilemlerine deineceiz. Bu blmde yer alan altrmalardan sonra forn_analiz.pli an ve form_islem.pl adyla kaydedin; birazdan bu programn ieriini deitereceiz. nce, gzden geirmeyi elimizde ilenecek bir metin oluncaya kadar geri braktmz bir iki metin arama-deitirme fonksiyonunu ele alalm. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online