59 - CGIda Yaam CGI program ve Perl renme zorunluu bir...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CGIda Yaam CGI program ve Perl renme zorunluu bir oumuz iin Web sitemizdeki Formlara ziyaretilerimizin yazdklar metinleri almak, saklamak ve kullanmak amacndan kaynaklanyor. Bu kitapn banda yaptmz gibi kendi bilgisayarmza kiisel Web Server kurmak ve Perl bu Serverda iler hale getirmek, belki Perl programlarmz snamak asndan gerekli; fakat gerek bir Web Serverda CGI program altrmaktan ok kolay bir ilemdir. Gerek Internette HTTP Server olarak alan bilgisayarlarda gvenlik byk bir ncelik tar. CGI programlarmz gerek bir Web Serverda altrabilmek iin sadece CGI ve Perl bilgisine deil, fakat gerek hayatta geerli CGI uygulamalarndaki ilkeleri, kurallar ve hatta gelenekleri renmek zorundayz. CGI yoluyla sitemize evsahiplii yapan Web Servern bir ok dosya ilemi ve elektronik mesaj gnderme hizmeti yapmasn salayabiliriz. Bunun iin Serverlar ve Web sitemize ev sahiplii yapan bilgisayarn iletim sistemini biraz daha yakndan tanmak zorundayz. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online