{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

59 - CGIda Yaam CGI program ve Perl renme zorunluu bir...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CGI da Ya am CGI program ve Perl renme zorunlu u bir o umuz i in Web sitemizdeki Form lara ziyaret ilerimizin �� � � yazd klar metinleri almak, saklamak ve kullanmak amac ndan kaynaklan yor. Bu kitap n ba nda ���� �� yapt m z gibi kendi bilgisayar m za ki isel Web Server kurmak ve Perl bu Server da i ler hale ��� �� getirmek, belki Perl programlar m z s namak a s ndan gerekli; fakat ger ek bir Web Server da CGI � � � �� � program al t rmaktan ok kolay bir i lemdir. � � � � Ger ek Internet te HTTP Server olarak al an bilgisayarlarda g venlik b y k bir ncelik ta r. CGI � � �� programlar m z ger
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}