61 - UNIX Dosya izinleri Web Server program Unix ortamnda...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: UNIX Dosya izinleri Web Server program Unix ortamnda lyorsa, her dosya ya bir kiiye, ya da bir gruba aittir. Her dosyann set izin durumu vardr: sahibi, grup ve bu ikisine girmeyen ider herkes iin bir dosya (a) okunabilir; (b) yazlabilir, ve (c) altrlabilir olur, veya olmaz. Bir Unix sisteminde sistem yneticisi veya root olarak oturum am kii, dosyalarn sahiplik durumunu chown komutu ile deitirebilir. Bir dosyann sahibi olan kii veya grubun yeleri ise dosyann izin haklarn dzenleyebilir. Unix, bir dosyann okunabilmesi, yazlabilmesi veya bir dizinde yeni bir dosya veya alt-dizin oluturulabilmesi iin, dosyann ve dizinin okuma, yazma ve altrma izinlerinin bulunup bulunmadna bakar. Bu ilkeler, Unix ortamnda alan bir Web Serverda, Web alanndaki dosyalara uygulandnda, Perl program dosyalarnn altrlabilme izni olmas gerektii anlalr. Ayrca, Perl programlarnn okumak ve yazmak iin erimek zorunda olduu dier btn dosyalarn da okunabilirlik ve yazlabilirlik izni olmas arttr. Web Sitesine ev sahiplii yapan firma, sizi, size ayrd ve Web Serverna Web Sitesi olarak tantt dizinin sahibi yapmtr. Siz bu yetkinize dayanarak, Web sitenizdeki dosyalarn izinlerini deitirebilir; dzenleyebilirsiniz. Unixte dosya izinleri ya komut istemci satrndan chmod komutu ile, ya da 8 tabanl say sistemi (octal) ile saysal olarak verilebilir. Saylan deer olarak verilen izin sistemi yle dzenlenebilir: Okuma izni 4, yazma izni 2, altrma izni ise 1 olarak gsterilir. Kullanc kiinin izinleri 100, grubun izinleri 10 ve dierleri 1 olarak simgelenir. Bir dosyann izin deeri, btn izin deerlerinin toplam olarak ifade edilir. zin deeri ise sahip katsays X izin tr katsays olarak bulunur. rnin bir dosyasnn sahibinin okuma izni olmas 100 x 4=400 olarak hesaplanr; bir dosyann sahibinin yazma izni 200, altrma izni ise 100dr. Yani dosyann sahibi dosyay hem okutabilir,hem yazdrabilir,hem de altrabilirse, dosyann izin deeri 700 olur. Grubun okutma izni 40 yazdrma izni 20, altrma izni 10 olarak hesaplanabilir; toplam 70 olu. Bir dosyay hem sahibi hem de grup, okutabilir, yazrrabilir ve altrabilirse, dosyann izin deeri 770e ular. Dier herkes (veya Unixteki deyimiyle tm dnya) tarafndan okunabilen, yazlabilir ve altlabilen dosyann izin deeri 777 olur. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online