63 - print "<A

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Server da program al t rmak HTTP Server da al t raca m z ba al ca program n elektronik mesaj g nderme program oldu una yukar da de indik. Bunun d nda en s k kullanmak isteyebilece iniz komutlardan biri rne in DOS un c:\> dir veya Unix in ls komutuna benzeyen readdir() fonksiyonudur. Perl, bu fonksiyonu i inde bulundu u CGI ortam na ve i letim sistemine uygun tarzda al t r r. Bu kodun kullan m na bir rnek verebiliriz: print "Content-type: text/html\n\n"; print "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=ISO-8859-9\">\n"; print "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=windows-1254\">\n"; print "<H3><CENTER>Dizindeki dosyalar</CENTER></H3>\n"; opendir (DIZIN, "."); while($dosya_adi = readdir(DIZIN)) { if ($dosya_adi =~ /^\w*.htm/){ push(@dosyalar, $dosya_adi);
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: print &amp;quot;&amp;lt;A HREF=\&amp;quot;$dosya_adi\&amp;quot;&amp;gt; $dosya_adi &amp;lt;/A&amp;gt;\n&amp;quot;; print &amp;quot;&amp;lt;BR&amp;gt;\n&amp;quot;; } } closedir(DIZIN); Burada opendir() fonksiyonunun program n bulundu u dizinde yani k saltmas nokta (.) i areti olan dizini i eri i okunmak zere ve DIZIN tutama (Handle) ile a t na dikkat edin. Buradaki tutamak da t pk okunmak-yaz lmak zere a lan bir dosya tutama gibi tamamen keyf bir kelimedir. Program daha sonra dizindeki dosya adlar n okuyarak uzatmas .htm olanlar @dosyalar dizisinde topluyor ve bu listeyi ziyaret inin ekran nda g r nt l yor. (Bu program rne in dir.pl ad yla da kaydedebilir ve dizinlerin i indeki dosyalar ziyeret ilerinize listelemeniz gerekti i yerde bir k pr ile kullanabilirsiniz.)...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online