{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

64 - Server ile FTP likisi zene bezene yazdnz ve kendi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Server ile FTP li kisi � � zene bezene yazd n z ve kendi ki isel Web Server n zda ba ar yla s nad n z bir CGI ��� � �� � ��� � program n n Web sitesinde al mamas kadar z c bir ey olamaz. Bunun bir ok sebebi olabilir; fakat � � � � � bu sebeplerin ba nda Web Server i letmecisinin CGI programlar na izin vermemesi gelir. Di er sebepleri �� ara t rmaya ba lamadan nce Web sitenize evsahipli i yapan firman n CGI programlar na izin verdi inden � � imen olmal s n z. � � � CGI programlar na izin veren bir sitede Perl programlar n n i lememesinin birinci sebebi dosya ve dizin � � izinlerinin do ru ayarlanmam olmas d r. Sitenize evsahipli i yapan firman n Web Server Unix-tabanl � � �� ise ve bir FTP program n n yard m ile dizin ve dosyalar n z n izinlerini dosyalar okuman za, � � � � � y azmas na ve al t rman
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online