64 - Server ile FTP likisi zene bezene yazdnz ve kendi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Server ile FTP likisi zene bezene yazdnz ve kendi kiisel Web Servernzda baaryla snadnz bir CGI programnn Web sitesinde almamas kadar zc bir ey olamaz. Bunun bir ok sebebi olabilir; fakat bu sebeplerin banda Web Server iletmecisinin CGI programlarna izin vermemesi gelir. Dier sebepleri aratrmaya balamadan nce Web sitenize evsahiplii yapan firmann CGI programlarna izin verdiinden imen olmalsnz. CGI programlarna izin veren bir sitede Perl programlarnn ilememesinin birinci sebebi dosya ve dizin izinlerinin doru ayarlanmam olmasdr. Sitenize evsahiplii yapan firmann Web Server Unix-tabanl ise ve bir FTP programnn yardm ile dizin ve dosyalarnzn izinlerini dosyalar okumanza, yazmasna ve altrmanza imkan verecek ekilde deitirebilirsiniz. Internet ziyaretileriniz Unix asndan dosya sahibi kii ve grubunda dnda kalan herkes saylr; dolaysyla Perl programlarnzn tm dnya iin okuma-yazma-altrma izni bulunmas, yani Octal say olarak dosya izin deerinin 777 olmas gerekir. Perl programlarnzn ilememesinin bir dier sebebi, bilgisayarnzdan Servera FTP program ile gnderilirken ASCII dosyas transfer yntemi yerine binary dosya transfer yntemi kullanlmas olmasdr. Piyasada yaygn kullanlan CuteFTP ve WS_FTP programlar genellikle transfer etmek istediiniz dosyann dz yaz dosyas m, yoksa grafik-ses-multimedya veya program dosyas m olduunu anlayp, uygun transfer yntemini kullanabilirler. Perl programlar dz yaz dosyalar olduu iin FTp programlar bunlar ASCII transfer yntemiyle gnderirler. Ancak siz kullanc olarak FTP programn yanllkla sadece binary yntemini kullanmaya zorlam olabilirsiniz. Kontrol etmeniz gereken ikinci nokta, FTP programnzn hangi yntemle transfer yapt olmaldr. Baz Web Server programlar, gvenlik kaygsyla sadece cgi-bin dizinindeki Perl programlarn altrmak zere ayarlanabilir. Sitenizin evsahibininin byle bir zorunluk getirip getirmediini aratrmalsnz; ve byle bir zorunluk varsa, btn Perl programlarnz cgi-bin dizinine koymalsnz. W/O: ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online