2 - HTML Nedir? HTML (Hypertext Markup Language); yaz,...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HTML Nedir? HTML (Hypertext Markup Language); yaz, grafik, ses, film gibi pek ok farkl yapdaki verilerden oluabilen hypertext bir dkman formatlamak ile ilgili komutlar ieren bir yorumlayc programlama dilidir. Dkmann hypertext olmas, bir dkmann ya da bir parasnn, baka bir dkmann iinden arlabilmesini ifade eder. arlan, ayn dkman iinde bir ksm ya da network zerinde herhangi bir makinada yer alan baka bir dkman veya dkmann bir ksm olabilir. HTML programlama dilini kullanarak, kompakt ve etkileimli Web sayfalar hazrlayabiliriz. Her yararl ve iyi eyin gelimekte olduu gibi, HTML dili de gelimeye uram ve zaman iinde deiik versiyonlar kmtr. Bunlara ksaca bir gz atmakta yarar vardr. ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/23/2012 for the course CS CS281 taught by Professor Özgürulusoy during the Winter '12 term at Bilkent University.

Ask a homework question - tutors are online