3 - HTML Versiyonlar HTML 1.0 Bu versiyon daha sonra...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HTML Versiyonlar HTML 1.0: Bu versiyon, daha sonra gelitirilen versiyonlarla karlatrlnca, ok kstl yeteneklere sahip olduu anlalr. Bu nedenle HTML 1.0 ile yaratlan dkmanlar da olduka basittir. HTML 1.0 dkmanlarnn temel zellikleri yle zetlenebilir: ok seviyeli balklar, paragraflar, hipermetin referanslar, maddelenmi listeler iin zel formatlama. HTML 2.0: Bu versiyon, 1994 ylndan nce Web dkmanlarnda kullanlan eklentiler ve zellikler temel alnarak hazrlanmtr. Bu versiyonun beraberinde getirdii temel yenilikler ise, satr ii grntler ve doldurulabilen formlardr. HTML 3.0: Bu versiyonun salad yeni zellikler u temel balklar altnda incelenebilir: Sayfa grnm zerinde ileri derecede kontrol, manetler, grntlerdeki popler noktalarn istemci tarafnda ilenmesi, zelletirilmi listeler, istemci ekme/sunucu itme zellikli dinamik dkmanlar, matematik dkmanlar, stil yapraklar, form ii tablolar. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online