4 - HTML Editrleri HTML kodlar herhangi bir editrde...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: HTML Editrleri HTML kodlar herhangi bir editrde yazlabilir. rnein; bu i iin Unix zerinde pico, vi; DOS altnda MSDOS Edit, Windows textpad ya da herhangi bir metin editr kullanlabilir. Fakat, HTML komutlarn hatrlamak, iyi bir programc iin bile g bir i olduu iin, tm HTML konutlarn hatrlamamza gerek brakmayan zel HTML editrleri gelitirilmitir. HTML editrleri ok yararl programlardr. Birok ii grsel menler yardmyla kolaylkla yapabilmemizi salarlar, fakat, sayfamzda yapmak istediimiz birtakm eylere editrn zellikleri izin vermezse, o zaman HTML koduna mdahale etmemiz, yapmak istediimiz eyi HTML komutlarn kullanarak gerekletirmemiz gerekir. Ayrca, Java Appletleri ve baz CGI teknikleri ekleyebilmek iin de sayfamzn HTML formatyla uramamz gerekir. HTML Editrlerini kabaca iki gruba ayrabiliriz. 1) Bu gruba giren editrler, HTML komutlarn menler ya da baz butonlar yardmyla dkman iine yazmanz, ilgili ortamlari kolayca olusturmanizi saglar. Bu editrlerden bazilari, yazdiginiz HTML kodunun sonularn bir "preview" pencereden grmenizi saglarlar. Hemen hepsi, tm HTML belirte ve komutlarnn anlatld yardm dosyalar sunarlar. Bu tip editrlerin hemen hepsi, kolay web sayfas hazrlama sihirbazlar (wizard) sunarlar. Bylece, baz boluklar doldurarak basit bir web sayfasn kolayca oluturabilirsiniz. Ayrca, hemen hemen tm editrler, hazrladnz sayfalar bir web sunucusuna (FTP ya da HTTP protokol ile) gnderebilmek iin gerekli aralar (web publishing) da ierirler. Bu editrler, ounlukla, dkmannz iinde kullandnz HTML komutlarn farkl renklerde gstererek sayfannzn oluturulma srecini kolaylatrrlar. ou editr, baz temel JavaScript programlar/zellikleri ekleme ya da hareketli GIF resimlerini (animated GIF) kolayca hazrlamanz salayabilirler. Bu editrlerden bazlar, hazrladnz web sayfalarndaki HTML kodlarn kontrol edebilirler ve hatal/eksik kullanmlar saptayabilirler. Bunlar yapan baz yardmc programlar da vardr.Bu editrlerden bazlar HotDog Pro , HomeSite, Web Edit, HotMetal ve DiDo 'dur. 2) Bu gruba giren editrler, yazdiginiz anda tm formatlama zellikleri ile birlikte grebildiiniz (WYSIWYG - what you see is what you get) trden "grsel HTML editrleri"dir. Bu programlar kullanlarak, karmak HTML kodlarna bulamadan olduka iyi sayfalar oluturabilirsiniz. Bu tip editrlerden bazlar, ayn anda dorudan HTML koduna da mdahele edebilmenize olanak tanr. HTML yardm, kolay sayfa hazrlama sihirbazlar, heceleme, web sunucusuna dosya gnderebilme gibi zellikleri bu programlar da, genellikle, sunarlar. Benzer ekilde, buton hazrlama, JavaScript programlar/komutlar ekleme ya da hareketli GIF resimlerini (animated GIF) kolayca hazrlamanz salayabilecek zellikler de bu programlarda son gnlerde ska karlatmz zelliklerden. Popler web istemcilerinden olan Netscape Navigator (4.x) bnyesi iinde yer alan "Composer" bu tr bir editr. Eger Netscape 3.x kullanyorsanz web editr bu rnn Gold srmnde. Popler grsel editrlerden bazlar Microsoft Front Page, Symantec Visual Page, Adobe Page Mill, Claris Home Page' dir. Ayrca, Microsoft Internet Explorer 4.x srm ile birlikte "Front Page Express" adyla, orijinal rnn daha basit bir srm de cretsiz datlmaktadr. kinci gruba giren editrlerden Microsoft FrontPage, hem yksek oranda HTML kodlamas gerektiren uygulamalarn ok kolay yaplabildii grsel editr zellii ile, hem de dz HTML kodunu degitirebilmenize olanak tanmas ile kullanm alan gittike artan popler bir editrdr. ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online