{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

5 - HTML Komutlar Bir HTML dkmannn genel olarak grnm aadaki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HTML Komutlar Bir HTML d k man n n genel olarak g r n m a a daki gibidir: � � � � � � � � �� <HTML> .......... Html program n n ba lang komutudur. � � �� <HEAD> .......... Bu alanda yaz lan bilgiler Web sayfas nda g r nt lenmezler. Burada sayfa ba l , � � � ��� anahtar kelime tan mlamalar , sayfa i erisinde kullan lan karakter bilgisi (dil, code page) gibi sayfan n do rudan kendisine ili kin tan mlamalar yap l r. � � </HEAD> <BODY> .......... Sayfa zerinde g r lmesi istenen her ey bu b l mde yaz l r. Haz rlanan d k man n � � � � � � � � ba lang ve biti blo u gibidir. �� </BODY> </HTML> .......... Html program n n biti komutudur. � � Yukar da da g r ld gibi HTML komutlar (belirte leri) < > i aretleri aras na yaz l rlar ve genelde � � ��� � � her HTML belirtecinin / ile ba layan bir ifti vard r. Belirte lerin iftler halinde bulunmas ; s z konusu belirtecin sa lad zelli in sadece belirte ifti aras na yaz lan yaz lara etki edece ini ifade eder. ��� � � � Bir belirtece ait birden ok se enek bulunabilir ve belirte ler se eneklerle kullan ld zaman, bu ��� se eneklerin bir de de eri bulunur. <belirtec_adi secenek_adi1=deger_1 secenek_2=deger_2 ...> HTML, b y k harf k k harf duyarl l olmayan bir dildir. Fakat okunabilirli i art rmak i in, � � ��� � ��� HTML belirte lerinin b y k harf ile yaz lmas bir al kanl kt r. Bir HTML d k man ile ilgili verilen � � � � bu genel bilgiler, ileride verilecek komutlar n kullan m n n anla lmas ve rneklerin incelenmesinden � � �� sonra, daha iyi anlamland r lacakt r. � � 1.4.1. <HEAD> .......... </HEAD> Aras nda Kullan lan Komutlar <TITLE> .......... </TITLE> belirte ifti: Bu belirte ifti aras na browser' n (listeleyici) ba l k � � � � � � ubu unda g r lecek olan sayfan n ba l yaz l r. � � � ��� � � <META> belirteci: Bu belirte ile kullan labilen bir ok se enek vard r. rne in bir kullan m , bu belirte ile sayfan z n i eri ini yans tan baz anahtar kelimeler ve tan mlamalar verilmesidir. Web � � zerinde arama yapan arama motorlar sayfalar n meta belirte lerine bakarak grupland rma yaparlar. Bununla ilgili a a daki rnekleri inceleyiniz. � �� <META NAME="Description" CONTENT="HTML renmek i in yararl bilgiler"> �� <META NAME="Keywords" CONTENT="html, htm, web sayfas "> <META NAME="Author" CONTENT="Ozge Donmezer"> Ba ka bir kullan m, sayfadaki yaz lar n hangi dil ailesine ait karakterlerle yaz ld n belirtmek i indir. ��� � Yine a a da bunula ilgili bir rnek verilmi tir. � �� <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8858-9"> (T rk e' nin dahil oldu u dil ailesine ait standard tan mlamas iso-8859-9' dur.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}