7 - Java Java Sun Microsystems firmas tarafndan 1991 ylnda...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Java Java, Sun Microsystems firmas tarafndan 1991 ylnda gelitirilmi nesneye ynelik bir programlama dilidir. Java, temel veri tiplerini, giri k fonksiyonlarn ve dier fonksiyonlar ieren snf ktphanesine sahiptir. Bu programlama dili ayn zamanda internet protokollerinin ounu destekleyen fonksiyonlara da sahiptir. Java ok fazla komut iermemesine ramen, uygun komutlar bnyesinde barndrd iin, gl bir dil olarak kabul edilmitir. Java programlama dili, gelitirilirken C ve C++ dillerini kendine baz almtr. Java ile yazlan bir programn altrlabilmesi iin, iki aamadan geirilmesi gerekmektedir. Birinci aama programn derlenmesi aamasdr. Programn Java derleyicisi ile derlenmesi sonucunda, byte kod (Java binary kod) denilen makina koduna yakn, fakat ilemciye zel olmayan kod oluturulur. kinci aama ise, programn byte kodunun bir byte kod yorumlaycsndan geirilmesi aamasdr. Byte kod yorumlaycs programn almasn salar. Java nn bu zellii ona hem avantaj hem dezavantaj getirir. Derlendikten sonra ilemciye zel kod retilmemesi sayesinde Java sistemden bamszdr, zerinde Java yorumlaycs bulunduran herhangi bir sistemde alr. Fakat, bir Java yorumlayc program yrtt iin, iletim hz da yavalar. Java da program yazabilmek iin bir Java Gelitirme Kiti (JDK) gereklidir. Herhangi bir editrde (Unix iin pine, vi; DOS altnda MSDOS Edit vb) yazlp, *.java uzantl kaydedilen Java program dosyas, JDK de komut satrna javac dosya_ismi yazlp derlenir. Bu ilem sonucunda dosya_ismi .class dosyas oluur. (Byte kod dosyas) JDK den java yorumlaycs arlarak, programn altrlmas istenirse, komut satrna java dosya_ismi yazlr. Java dili ile yazlan programlar, Java uygulamalar ve Java appletleri olmak zere iki ana grupta toplayabiliriz. Java uygulamas, herhangi bir probleme zm getirmek amacyla, Java dili ile yazlm bir programdr. rnein; ekrana Ben Java reniyorum! ktsn veren bir program yazalm: Class JavaOgreniyorum { public static void main(String args){ System.out.printIn(Ben Java reniyorum!); } } Bu program bir editrde yazp, genelde snfa verdiimiz isi dosya ismine de verip, kodu JavaOgreniyorum.java olarak kaydederiz. Daha sonra yukarda akland gibi, JDK de derlemek iin komut satrna javac JavaOgreniyorum yazp, JavaOgreniyorum.class dosyasnn olumasn salarz. Programn almas iin de java JavaOgreniyorum komut satrn yazarz. Java appleti ise, Java desteine sahip bir listeleyicide (browserda) grntlenen Web sayfalar ierisinden altrlabilen programlardr. Bir Java appleti imajlara benzer, fakat, dinamik ve interaktif olmasyla farkllar. Bir Web sayfasna java appleti balamak iin, nce Java dili ile program yazlp derlenir. Sonra HTML ile hazrlanm Web sayfasnda bu dosya referans olarak gsterilir. HTML dosyas ile applet dosyasnn ayn dizinde olmas tavsiye edilir. (bir HTML dosyas ile o sayfada kullanlan imaj dosyas gibi) Web sayfas yklendiinde Web listeleyicisinde (browsernda) gml olan Java yorumlaycs sayfadaki appletleri altrmaya balar. Appletlerin Web sayfasnda almas iin, kullanlan listeleyicinin Java desteine sahip olmas gerekmektedir. Bu amala gelitirilen ilk listeleyici (browser), HotJava olup (HotJava Java dili ile yazlmtr.), daha sonra dier Web listeleyecilerinin de Java y destekleyen yeni srmleri kartlmtr. (rnein, Netscape 2.0 gibi) imdi deminkine benzer bir Java appleti yazmay ve bunu bir Web sayfasna balamay deneyelim: import java.awt.Graphics; public class JavaOgreniyorumApplet extends java.applet.Applet{ public void paint (Graphics g){ g.drawstring(Ben Java reniyorum!, 5, 25); } } Burada import komutu da applet in JDK iindeki snflara eriimini salar. Bu applet dosyas da deminki Java programna benzer biimde, bir editrde yazldktan sonra ait olduu snf ismi dosya ismi olarak verilip JavaOgreniyorumApplet.java eklinde kaydedilir. JDK de javac JavaOgreniyorumApplet komut satr yazlp, programn derlenmesi salanr. Daha sonra oluturulan byte kodun almas iin, java JavaOgreniyorumApplet komut satr yazlr. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online